تعبیر خواب انگشتان دست در خواب دیدن انگشتان در خواب

تعبیر خواب بریدن انگشت، زیاد کردن انگشتان در خواب

انگشتان در خواب قطع می شوند

انگشتان در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب انگشتان دست

تعبیر خواب انگشتان قطع شده

ابن سیرین در مورد انگشتان می گوید: پنج انگشت دست راست بر نمازهای پنج گانه است و انگشتان دست چپ به فرزندان برادر اشاره دارد پس هر که در انگشتان دست راست خود بیند. زینت یا گناه را به دست کند، پس بیان آن در نمازهای پنج گانه است، همچنین اگر آن را در انگشتان دست چپ ببیند، تعبیر آن در فرزندان برادر و دیدن انگشتان دو پا است. دلالت بر زینت دارد.» و امور را صاف کنید

هر کس در آن چیزی ببیند که آن را زیبا می کند یا آن را بی آبرو می کند، به آن تعبیر می شود.

انگشت: یاری انسان در امور دنیوی در مسلک است و انگشت نشانه اولاد یا خویشاوندان و مال و رزق و روزی انسان است.

بر اساس تعبیری که می گوید: «دست در خواب نماد برادر است»، انگشتان در خواب، پسران برادر را نشان می دهند.

درهم تنیدگی انگشتان در خواب بدون اینکه روی آنها کار شود نشان دهنده تنگی دست یا عدم تدبیر و وسیله است.

انگشتان دست راست از نظر تعبیر بر نمازهای پنجگانه، انگشت شست نشان دهنده نماز صبح، انگشت اشاره نماز ظهر، وسط نشان دهنده نماز عصر و انگشت حلقه نماد مغرب است. نماز و انگشت کوچک نماز عصر است.

انگشتان کوتاه در خواب بیانگر کوتاهی در انجام نماز یا یکی از واجبات دین است و انگشتان کوتاه در خواب ممکن است نشان دهنده تنبلی یا کم کاری در امور دنیوی یا دینی باشد.

بلندی انگشتان در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب نمازش را برپا می کند، اگر ببیند انگشتش در حال افتادن است، در بیداری نماز یا یکی از واجبات دین را ترک می کند.

اگر صاحب خواب ببیند که انگشتش در جای دیگری است، نماز را در زمانی غیر از وقتش می خواند.

و اما کسی که در خواب انگشت خود را گاز می گیرد، عملی است که مستلزم پشیمانی است و در تعابیری گفته اند که گاز گرفتن انگشت در خواب، بیانگر بد اخلاقی است و گفته اند که در سرزنش یا مبالغه است. تنبیه کننده

اگر بیننده بیند که از انگشت شست و سبابه‌اش خون بیرون می‌آید، اگر از آنها بنوشد، در بیداری مرتکب گناه کبیره می‌شود.

شکستن انگشتان در خواب بیانگر سخنان بد خانواده و اقوام است.

و اما حاکمی که در خواب ببیند انگشتانش زیاد شده، خوابش بیانگر افزایش حرص و بی عدالتی و تهمت اوست.

گفته شد هارون الرشید فرشته مرگ را دید و او بر او ظاهر شد، خلیفه عباسی از او پرسید: ای فرشته مرگ، چقدر در این دنیا عمر دارم؟ پس با پنج انگشت به او اشاره كرد و كف دستش دراز شد، پس هارون از آن خواب سخت مضطرب شد، پس رؤيت خود را به بخشى كه به مهارتش در تفسير احاديث معروف است، نقل كرد. گردآورى اين آيه:

خدا علم الساعه دارد و بیهوده را فرود می آورد و آنچه را در رحمان است می داند.

انگشتان دست چپ در خواب به پسران برادر یا خواهر اشاره می کنند و ناخن در تعبیر نشان دهنده توانایی مرد در این دنیا است تعبیر انگشتان در خواب توسط نابلسی

در اثر معروف «عطر الانام فی بیان خواب» عبدالغنی النابلسی آمده است:

انگشتان در خواب نشانگر اعضای بیننده و دستیاران او در پیشه و صنعت یا تجارت اوست و انگشت در تعبیر به برادرزاده، شوهر یا پدر نیز اشاره دارد و در خواب می بیند که انگشتانش زیاد شده است و اگر از او باشد. تاجر سودش زیاد می شود و اگر پیر باشد خداوند عمرش را زیاد می کند و اگر متاهل باشد تعداد فرزندانش زیاد می شود.

و اما کسى که در خواب ببیند انگشتش بریده شد، در دنیا براى او مشکلى است که در آن گسست، درگیری یا اختلاف است، و چه بسا یکى از وسایل معاش او قطع شود. .

بریدن انگشتان در خواب ممکن است نشان دهنده برهم خوردن منفعت یا علاقه ای باشد که بیننده خواب به دنبال تحقق آن بوده است.

همچنین گفته شد: هر کس در خواب ببیند که انگشتانش بریده شده است، ممکن است بیانگر از بین رفتن مال یا مردن حیوان یا زوال تجارت او باشد.

انگشتان در خواب گاه به معنای سربازان حاکم و یارانش است، پس هر کس در خواب ببیند که انگشتان فرمانروا یا پادشاه قطع شده است، نشان از زوال حکومت او و زوال اوست. حکومت یا از دست دادن ارتشش.

اگر صاحب خواب در خواب ببیند که انگشت خود را گاز می گیرد، ممکن است بترسد که دچار اشتباه یا لغزشی شود که مستلزم پشیمانی یا دلشکستگی است.

اگر بیند که انگشتانش شکسته یا سخت آسیب دیده است، اگر فرمانروا باشد، تعبیر او به ضعف لشکریانش است، و اگر متأهل یا بچه دار باشد، از بیماری و وسوسه یا زیان برای خانواده خود بیم دارد.

در خواب، انگشتان اغلب نشان دهنده نمازهای پنج گانه است، انگشت شست نماد نماز صبح، انگشت اشاره به نماز ظهر، وسط نماز عصر، انگشت حلقه نشان دهنده نماز غروب آفتاب، انگشت صورتی نشان دهنده شام ​​است و در برخی از تعابیر میانی، نماز صبح دلالت بر آن چیزی است که در آن ترجیح داده شده است.از دراز شدن و انگشت حلقه برای پشت و صورتی برای بعدازظهر چون در آخر روز خوانده می شود و اگر انگشتان در خواب باشد. دلالت بر نماز دارد، سپس ناخن در تفسیر سنت آن یا نافله آن است. و اگر انگشتان در خواب نماد پول باشد، ناخن ها زکات است و اگر انگشتان نماد سربازان یا سربازان باشد، میخ ها سلاح و تجهیزات آنهاست.

نگه داشتن انگشتان در خواب نشان دهنده انعقاد قراردادها و انگشتان نیز بیانگر روزها و ماه ها و سال ها است.

و اما کسی که در خواب ببیند که کسی انگشتانش را قطع می کند، می ترسد که پولش آسیبی ببیند یا دزدیده شود یا کم شود.

بلندی انگشتان در خواب بیانگر طمع یا طمع است، پس هر کس در خواب ببیند که انگشتانش دراز است، ممکن است آن شخص آرزوها و آرزوهای پنهانی داشته باشد.

اگر در خواب ببیند که انگشتش اضافه است اگر ازدواج کرده باشد این زیاده بر فرزند است و اگر مجرد باشد انگشت اضافه ازدواج است و اگر تاجر یا تاجر باشد. پس این نشانه افزایش درآمد است.

در هم تنیدن انگشتان در خواب بیانگر شراکت، ازدواج، قرارداد یا معاهده است.

امّا کسى که در خواب ببیند که انگشترى به انگشت خود زده است، انگشتر به مال او اشاره مى کند، اگر توانگر یا توانا باشد، بر سرمایه او، و اگر از اهل علم یا قضاوت باشد و بیند. انگشتری به انگشت حلقه یا انگشتر او، پس این به تعبیر مقام یا مرتبه اوست.

انگشتان در تعبیر خواب امام جعفر صادق

امام صادق(ع) در تعبیر خواب انگشتان به شش معنا می رود که اولی آن این است که به پسران و گاهی پسران برادر یا خواهر اشاره یا نشان می دهد.تعبیر امام صادق موافق است. با تعبیر ابن سیرین و النابلسی که گفت: انگشتان در خواب دعای بینا است.

تعبیر بینایی بریدن انگشتان – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=8-zBlfxbFjM

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا