تعبیر خواب مصافحه با میت، دیدن مرده، میت سلام می دهد.

مطالب: با دیدن مصافحه میت، میت سلام می دهد، میت به زنده سلام می دهد، با دست، برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای ابن سیرین، برای امام صادق با حق. دست

تعبیر خواب دست دادن با مرده

  1. هر کس در خواب و خواب ببیند که مرده یا میت به او سلام می کند یا با او مصافحه می کند، خوابی که در آن است، نشانه آن است که میت از بهره آخرت برخوردار است و ثواب او نزد خداوند واقع شده است و او را شرفیاب می کنند. خداوند
  2. در آغوش گرفتن مرده یا دادن دست به متوفی مفاهیم خوب و محبت آمیزی دارد، زیرا تحویل دست به کسی است که با مهربانی دوستش دارید، چیزی از او می خواهید، به دیدارش می روید یا با عشق از او پذیرایی می کنید.
  3. اگر کسی در خواب ببیند که به دیگری سلام می‌کند و بین آن‌ها رقابت و دشمنی نیست، به این معناست که خیر و امنیت و شادی به دست می‌آورد.
  4. اگر در خواب ببیند که مرده است به او سلام می کند، بیانگر حال خوب او نزد خداوند متعال است.
  5. هر کس ببیند مرده ای با او دست داد و سلام کرد، پس ان شاء الله حال مرده نزد پروردگارش خوب است و همینطور هر که ببیند مرده خواب است، این مایه آرامش است. برای او ناامید از به دست آوردن آن
  6. و اما کسى که مرده اى را که او را نشناسد بپذیرد، از طرفى که او را نمى شناسد، مالى به او داده مى شود و اگر بیننده مىت شناخته شود، از مال ارث میت بهره مند مى شود. دانش او یا خانواده اش که پشت سر او باقی مانده اند.
  7. دست دادن مجرد با میت یا متوفی نشانه عفت و صفای دل و جان است.
  8. اگر زن متاهل مرده ای دست بدهد، اخبار خوشحال کننده ای را در رابطه با معیشت، پول یا کار پیش بینی می کند و دست دادن با فرد متاهل به فرد ناشناس یا غریبه به نفع حرکت یا سفر است.
  9. هر کس در خواب و خواب ببیند که متوفی او را با آغوشی محکم در آغوش گرفت و از این خواست عشقش را در آغوش گرفت، مردی که خواب یا خواب می بیند طولانی است.

تعبیر مصافحه با شیخ وسیم یوسف مرده – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا