تعبیر دیدن کشته شدن مار در خواب، کشتن مار در خواب

به شما پیشنهاد می کنیم سر مار کوچک را برای دختر مجرد برای زن متاهل برای زن باردار برای ابن سیرین جدا کنید ضربه زدن به مار با سم مار خواب دیدم شوهرم دارد مار می کشد با دیدن مار بزرگ.

کشتن مار در خواب توسط ابن سیرین

 1. مار در خواب نماد دانش، شفا، فریب زنان یا دشمنی است
 2. و تعداد زیاد مارها حاکی از خیانت، خیانت و نفرت از سوی خویشاوندان است
 3. به همین ترتیب، مارهای زیاد نشان دهنده حیله گری دوست، همسایه کینه توز و انسان شرور است.
 4. اگر در خواب مار را کشتید به معنای پیروزی، پیروزی بر دشمن یا موفقیت است
 5. و کشتن مار سیاه برای رهایی از نگرانی است
 6. و کشتن مار زرد شفای بیمار است
 7. اگر شخصی در خواب ببیند که مار می کشد، ممکن است بیانگر این باشد که با زنی ازدواج خواهد کرد.
 8. اگر در خواب یا خواب ببیند که در بازاری مار یا مار کشته می شود، بیانگر شروع جنگ با دشمنان و پیروزی دشمنان در آن جنگ است.
 9. اگر شخصی با حاکم یا پادشاه مارها را جمع کند و بکشد، نشانه شکست و عقب نشینی دشمن است.
 10. هر کس در خواب دید که مار را در گردنش می برد، نشان می دهد که همسرش را طلاق می دهد.
 11. دیدن یک مار از وسط، نشانه پیروزی بر دشمنان است
 12. هر کس در خواب خود را در حال خوردن مار یا مار ببیند، بیانگر پیروزی بر دشمنان و پیروزی بر آنان است.
 13. هر که در خواب مار بخورد و شکمش ورم کند و زهر آن به او بخورد، بیانگر نزاع با دشمنانش است و ممکن است از او مال زیادی بگیرد.
 14. و اگر زهر تا حد زیادی او را تحت تأثیر قرار دهد، نشان دهنده این است که او با دشمن خود به شدت و به شدت مبارزه خواهد کرد.

تعبیر خواب کشتن مار – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=P5M4fNDEwqg

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا