تعبیر شنیدن صدای پرنده در خواب دیدن پرنده در خواب

ما به شما رویایی از صدای جیر جیر پرندگان برای یک دختر مجرد، برای یک زن مجرد، برای یک زن متاهل، برای یک زن باردار، یک پرنده رنگی مرده در قفس ارائه می دهیم.

  1. صدای پرنده در خواب برای بیننده بیانگر گفتار خوبی است که خواهد شنید یا مطالعه علمی که به دست خواهد آورد.
  2. صدای بسیاری از پرندگان که در خواب آواز می خوانند به مردی با سرنوشت بزرگ اشاره دارد
  3. و از پادشاه پرنده ای که در خواب آواز می خواند، پادشاه ثروت و پول بسیار
  4. در صورتی که پرنده آوازخوان در خواب ذبح شود، بیننده خواب چیزهایی را که می خواست به دست می آورد.
  5. هر کس پر پرنده ای را بکند و گوشت آن را بخورد، پول ثروتمندی به او خواهد خورد.
  6. هر کس در خواب ببیند که پرنده ای در قفس آواز می خواند و از قفس بیرون پرید و به آن بازنگشت، پسرش را از دست داد.
  7. هر که در خواب آواز پرندگان زیادی داشت، به این معنا بود که پول زیادی به دست می آورد یا در کارش جایگاه مهم تری به دست می آورد و یا در حالتی قیام می کرد که در آن رهبر می شد.
  8. صدای پرندگان و توییت های آنها به معنای شادی و آشنایی بین والدین و اقوام است
  9. و بیانگر امور منفی از جمله گناهان، شکست و تبعیض بین خانواده است

صدای پرندگان را بشنوید – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=tqrI6yvM85A

تعبیر پرنده در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا