تعبیر نقاب در خواب دیدن نقاب در خواب

خواب نقاب دختر مجرد، زن متاهل، زن باردار، نقاب، برداشتن نقاب سفید، پوشاندن صورت، خرید نقاب سیاه و سفید را به شما تقدیم می کنیم.

معنی نقاب در خواب

 1. اگر شخصی در خواب نقاب ببیند، ممکن است بیانگر آداب و حیا باشد
 2. دیدن نقاب در خواب بیانگر معامله غیر مستقیم در مؤسسات است
 3. اگر شخصی نقاب را در خواب ببیند، ممکن است نشانه دختری باشد که عمر طولانی دارد
 4. آن خواب بیانگر دانش یا درک زیاد در دین است
 5. دیدن نقاب در خواب می تواند بیانگر آن باشد که در اینترنت صحبت می کنید، زیرا به صورت مبدل اتفاق می افتد
 6. دیدن بی حجابی در خواب ممکن است به زیارت بیت الله الحرام و ادای حج باشد.
 7. اگر شخصی در خواب پوشش صورت را ببیند، ممکن است نشان دهنده فعالیت هایی باشد که مخفیانه انجام می شود
 8. رویای پوشاندن صورت ممکن است بیانگر رهایی از دست ستمگران باشد
 9. اگر شخصی در خواب ببیند و در خواب پوشش صورت را ببیند، ممکن است منظور از پرده باشد
 10. و ممکن است نشان دهنده زیبایی چهره و بهبودی آن از هر بیماری باشد
 11. اگر زنی در خواب بی‌حجاب را ببیند، ممکن است نشانگر ازدواج او باشد، اگر برای ازدواج آماده می‌شود.
 12. دیدن صورت یا نقاب در خواب بیانگر فروتنی و دوری او از تکبر است.
 13. اگر شخصی در خواب دید که صورتش را می پوشاند، این نشان دهنده پیشگیری از بیماری های تنفسی و گوارشی است.
 14. اگر شخصی در خواب دید که صورتش را می پوشاند، بیانگر غریب یا مسافر است.
 15. هرکس از شما در خواب ببیند که حجاب دارد، دلالت بر کتمان و عفت دارد.
 16. و حجاب در خواب نشان دهنده ازدواج صاحب آن است
 17. اگر متاهل باشد عقدش صحیح است و اگر نامزد باشد ازدواجش بهتر است و اگر مجرد باشد عقدش نزدیک است.
 18. کشف سر اگر افشاگری در مقابل مردم همراه با شرم باشد، نشان دهنده این است که مردم چیز شرم آور بیننده را می دانند، در سال تحصیلی به نظرشان شکست خورده می رسد، مانند
 19. اگر افشاگری با عدم شرم، شجاعت و عزت نفس تماشاگر همراه باشد، نشان دهنده آن است که او چیزهای خوبی را در مورد بیننده مانند موفقیت، فارغ التحصیلی یا انجام یک کار افتخارآمیز برای دیگران آشکار می کند.
 20. حجاب زن شوهر و پوشش و رئیس اوست و ظرفیتش وسیع و گستاخی در مال و سفیدی و دین و منزلتش فراوان است.
 21. و اگر ببیند که حجاب خود را از سر در میان مردم انداخته است، حیا از بین رفته است
 22. خیانت به حجاب برای شوهرش اگر ازدواج کند بلا است و اگر ازدواج نکرده باشد برای پولش.
 23. و اگر چادر مشکی خود را بالی دید نشان از حماقت شوهر و نفرت او دارد
 24. و اگر زنی را چنان ببیند که حجاب بارانی بر سر دارد، نشانگر فریب دشمنان زن با او و تهمت چهره او در حضور شوهر است.
 25. حجاب در خواب شوهر زن است و برای زن است که او و زینتش را بپوشاند.
 26. و اگر زن ببیند که عبای بارانی بر سر دارد یا جامه بارانی بر اوست، دشمنانش می خواهند او را از روی بطالت و بطالت از جانب شوهر به پرواز درآورند.
 27. اگر چادر سیاه و پوشیده باشد، شوهرش فقیر و نادان است و تصادف با حجاب، بلای زن در شوهر است.
 28. اگر شوهر نداشته باشد ضرر مالی است یا از برادر یا عموی او بلای ارزش است.
 29. اگر مرد ببیند که نقاب زده است، به زن خدمتکار می رسد.
 30. اگر ببیند حجابش از بین رفته شوهرش او را رها می کند و اگر پیش او برگردد شوهرش برمی گردد و حجاب دین انسان است.
 31. اگر زن در نقاب خود حادثه ای از قبیل قاپیدن، سوختن و مانند آن ببیند، بیانگر فوت شوهر یا طلاق او از او است.
 32. و اگر ببیند که مقداری از نقاب او سوخته است، این نشان می دهد که از جانب پادشاه به شوهرش آسیب می رسد.
 33. اگر ببیند که نقاب او را دزدیده اند، دلالت بر این دارد که شوهرش با زنی همبستر شده است، خواه حلال یا حرام.
 34. خواب متقاعد کننده زن تعبیر شوهر و ارزشهای او را که او را می پوشاند، پس هر چه از شهوت و زینت و رنگ در او می بینید نشان دهنده شوهرش است.
 35. اگر شوهر نداشته باشد به مردی روی می آورد که با او ازدواج می کند
 36. و مراد از رؤیت حجاب برای مرد زن است و برای زن شوهر و کنیز و خدمتکار و منفعت از جانب زنان.
 37. و اگر زنی ببیند که در جمع مردم حجاب خود را بر سر می اندازد به چیزی که موجب رسوایی می شود مبتلا می شود.
 38. و اگر ببیند که بی حجاب طلبیده است، دلالت بر کشته شدن شوهر یا کسی که در میان اهل بیت او عزیز است.
 39. حجاب در خواب بیانگر عفت و پنهان کاری است و اگر زنی در خواب حجاب داشته باشد نشان دهنده ازدواج او و اگر متاهل باشد بیانگر درستی شوهر است.
 40. اگر زن حجاب را ببیند و نامزد باشد، نشان دهنده حسن ازدواج اوست
 41. و اگر در خواب زن مجردی ببیند، دلالت بر ازدواج او دارد، و اگر ببیند که حجاب خود را از دست داده است، بیانگر ضعف دین و ایمان است.
 42. می گویند حجاب برای زن پوشش و ازدواج است و برداشتن حجاب در خواب برای زن بیانگر از بین رفتن حیا است.
 43. اگر در خواب حجاب سیاه کهنه و پاره شده را ببیند، نشان دهنده فریبکاری است که شوهرش او را فریب می دهد.

تعبیر دیدن نقاب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=ntfwHGNxNZs

تعبیر دیدن نقاب در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=hPirT0bS7vg

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا