تعبیر تعبیر سوزن خیاطی در خواب دیدن سوزن طبی در خواب

پیشنهاد ما به شما سوزن طبی و سوزن خیاطی دختر مجرد، خانم متاهل، برای خانم باردار، سوزن سوزن در بدن، سوزن در دست، سوزن و نخ، سوزن پزشک، تغذیه سوزن، سوزن بیهوشی، سوزن، سوزن، سوزن، سوزن

تعبیر خواب سوزن خیاطی

 1. هر که بیند: اگر سوزنی که با آن بخیه می شود شکسته یا از او کشیده شود، حالش جدا می شود و کارش تباه می شود.
 2. سوزن همچنین نشان می دهد که زن باید نخ را به او وارد کند و همچنین ابلیسک
 3. اگر دختری ببیند که دارد لباس خودش را می دوزد، به زودی ازدواج می کند یا جوان عادل و ثروتمندی از او خواستگاری می کند.
 4. هر کس ببیند که ابلیس در دستش است و زنش حامله است و برای او دختری زاییده است و اگر حاملگی نبود نشان دهنده سفر اوست.
 5. شکستن سوزن در خواب یا گم شدن یا دزدیدن آن در تعبیر خواب بیانگر این است که امری از امور دنیوی و زینت آن از بین رفته و سوزن با آن در کف دست انسان گیر کرده یا خار می کند. به چالش کشیده شدن
 6. اگر انسان ببیند که سوزن می خورد، راز خود را برای کسی که او را آزار می دهد فاش می کند
 7. زن شوهرداری که در خواب ببیند سوزن و نخی به دست می گیرد تا لباس یا لباسی را درست کند، دخترش را به عقد یکی از نزدیکانش در می آورد.
 8. هر كه بيند: سوزنى به انسان مى‏كند، او را خنجر مى‏زند و هر كه براى مردم لباس بدوزد، آنان را نصيحت مى‏كند و ميان آنان آشتي مى‏كند.
 9. زیرا پند در زبان عرب خیاط است و سوزن پند است و نخ نصیحت است و اگر لباس می دوخت اگر فقیر بود ثروتمند بود.
 10. مردی که در خواب می بیند که سوزنی در دستش فرو می رود، پس پولی قرض می کند که نمی تواند آن را برگرداند.
 11. مردی که سوزن در پایش فرو کرده است پس از هجرت، تبعید یا مسافرت دچار خستگی می شود.
 12. زنی که در خواب می بیند که سوزنی وارد بدنش شده است.
 13. اگر بیننده در خواب ببیند که از سوزن استفاده می کند، نشان دهنده این است که چیز بدی به او نزدیک می شود که ممکن است باعث ناراحتی او شود.
 14. و اگر خواب بیننده در خواب نخی در سوزن فرو کند، بیانگر این است که از کار دیگران نگران است و دغدغه اهل خانه را به دوش می کشد، اما اگر در خواب سوزن را جستجو کند، این بدان معناست که او نگران دیگران است، اما هیچ کس نگران او نیست
 15. اگر خواب بیننده در خواب سوزنی بیابد، بیانگر آن است که دوستانی پیدا می کند که او را خوشحال می کنند و اگر در خواب سوزن شکسته می شود، نشانه فقر و تنهایی است.
 16. بیننده خواب در خواب از سوزن برای دوختن استفاده می کرد، این دلیل بر آن است که او به کارهای برجسته باز می گردد و شما با پول نزد او باز می گردید، اما اگر سوزن بشکند، این بدان معناست که کارها متوقف می شود و پراکنده می شود و اگر خواب بیننده سوزن را بخورد، در زندگی عایدش می شود، یا اینکه رازی را به کسی که به او اعتماد دارد می گوید.
 17. از طرفی اگر بیننده خواب مجرد باشد و نخی در سوزن فرو کند، دلیل بر ازدواج اوست.
 18. خواب بیننده سوزن را به انسان می زند، این بدان معنی است که او را خنجر می کند

دیدن سوزن در خواب – یوتیوب

تعبیر دیدن سوزن طبی در خواب

 1. اگر در خواب ببیند که مرض خاصی گرفتار است و آن را در درون خود بیابد، بدان معناست که امری دارد که در دین به او باز می گردد.
 2. اگر کسی در خواب ببیند که گرفتگی دارد بدون اینکه بیماری پیدا کند، بیانگر آن است که به قولی که به یکی از افراد می‌داد برمی‌گردد.
 3. اگر شخصی در خواب ببیند که در حال خفگی است، به این معنی است که به سخنان یا نصیحت هایی که در زمان عصبانیت به کسی می گفت باز می گردد.
 4. اگر کسی در خواب ببیند که خفه شده است و به آن عادت نکرده است، این بدان معناست که موفقیت برای چیزی اتفاق می افتد که اعتماد به موفقیت آن را از دست داده است.
 5. اگر شخصی در خواب ببیند که در ایستگاه منتظر کسی است، به این معنی است که او مرحله مهم و تعیین کننده ای را در زندگی خود می گذراند.
 6. اگر شخصی در خواب ببیند که در ایستگاه قطار منتظر است، بیانگر نیاز شدید او به استراحت برای فکر کردن به بسیاری از مسائل زندگی خود است.
 7. اگر شخصی در خواب ببیند که در ایستگاه قطار منتظر است، به این معنی است که او نیاز مبرمی به تعیین جاه طلبی های خود در زندگی دارد.

دید با سوزن پزشکی – یوتیوب

تعبیر خواب سنجاق برای زنان مجرد

تعبیر خواب سنجاق حجاب

تعبیر خواب سنجاق در بدن

سنجاق در خواب

تعبیر خواب سنجاق حجاب

تعبیر خواب سنجاق در دست

تعبیر خواب سنجاق برای زن باردار

تعبیر خواب سنجاق در بدن

تعبیر خواب سنجاق

سنجاق برادر موافق یا فرزند ذکور یا خدمتکاری است که برای صاحبش التماس می کند و او را ترحم می کند در خواب بدبخت است اگر آهن بدون چوب باشد خدمت بیهوده است یا زن. بدون دستگاه

هر كه خواب ببيند سنجاقى در دست دارد، بيانگر آن است كه پسرى بچه دار مى شود، معصوم از او، و سنجاق را برادر موافق يا بنده ترحم گفته اند.

تعبیر دیدن پین – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا