تعبیر خواب ذغال سنگ دیدن خاکستر در خواب ابن سیرین

زغال سنگ

تعبیر خواب زغال سنگ برای زنان مجرد

تعبیر خواب جمع آوری زغال سنگ

زغال سنگ در خواب

خرید زغال سنگ در خواب

خوردن زغال سنگ در خواب

تعبیر خواب زغال و بخور

تعبیر زغال خواری در خواب ابن سیرین

زغال سنگ در خواب برای زنان مجرد

تعبیر زغال سنگ در خواب

ابن سیرین گوید: زغال در خواب از درختان است و در تعبیر مرد خطرناکی است و می افزاید: زغال حرام مال است و روزی حاکم است. زغالی که استفاده نمی شود مانند خاکستر است پس امری مذموم و باطل یا مکروه است. زغالی که در سوخت به کار می رود، بیانگر کثرت انسان در کار اوست، زیرا فایده ای در آن است.

زغال: که برای سوخت مناسب است، برای صاحبش مدت انتظار آن کاری است که زغال در آن باشد. قیر: همچنین محافظت و سپر از سلطان، زیرا کشتی ها را از آب نگه می دارد، اگر در خواب ببینید که هیزم تجارت می کنید، بیانگر آن است که با مبارزه سخت ثروت به دست خواهید آورد، اگر خواب ببینید در معدن زغال سنگ هستید و شما معدنچیان را می بینید، این بدان معنی است که برخی از شرها قدرت خود را بر نابودی شما متمرکز می کنند. سهم در معدن زغال سنگ نشان دهنده بازگشت مطمئن از یک تجارت است. اگر دختری خواب استخراج زغال سنگ را ببیند، این پیش بینی می کند که او همسر یک مرد واقعی خواهد شد. فروشنده املاک یا دندانپزشک

می گویند سیف بن ذی یزان (516 – 574 م.) در خواب دید که آتشی از آسمان بر سرزمین عدن فرود آمد و در هر خانه ای از خانه های آن فرود آمد و خاموش شد تا زغال شد. . هنگامی که آن رؤیا را به گذرگاه های پادشاهی خود نقل کرد، به او پاسخ دادند: حبشه بر سرزمین و پادشاهی او تسلط می یابد، پس از مدتی نیز چنین شد.

تعبیر خاکستر در خواب

و در تفسیر ابن سیرین ذکر کرده که خاکستر حرام است و در تعبیر رزق مشکوکی است که بیننده از حاکمی می گیرد و در اثر آن از جانب سلطان و اطرافیانش خسته می شود. همچنین گفته شد که خاکستر دانشی است که فایده ای ندارد، یا دروغ و تهمت است، هر که در خواب ببیند تنور روشن می کند یا در خانه اش آتش روشن می کند، سود می برد. پولش یا پسرش زن خوبی نیست

تعبیر منجم در خواب

مال من: دیدن آن حکایت از همزیستی با صاحبان سینه دارد که به حالات آنها آشنا هستند

تعبیر دیدن زغال در خواب وسیم یوسف – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=JCbq3pvxa_k

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا