تعبیر خواب طلا برای زن و مرد در خواب

طلا

دیدن طلا برای زن: دیدن طلا برای زن غالباً دلالت بر اولی دارد، چنانکه طلا به فرزند ذکور و نقره اشاره به دختر دختر اوست، و اگر طلا از طلا به نفع او باشد پسرش خیر خواهد داشت و اگر باشد. بیهوده، غم و اندوه و مصیبت برای او خواهد بود

النگو: هر کس ببیند اعم از مرد یا زن، دستبند طلا در دست دارد، نشانگر ارث است، به دست او می‌رسد و اگر دستبند زیاد باشد، اشاره به مقداری از ارث است. ندانسته در مال یا زیان برای او شر می شود و بیانگر کثرت مصیبت است و از آن بیزار است، در خواب هر که دو دستبند نقره یا طلا در دست دارد، بیانگر بدی است برای بیننده خواب اتفاق می افتد و این امر از نقره ضرر کمتری دارد زیرا در تعبیر آن از طلا بهتر است.

و طلا بستن در خواب برای کسی که در شرف ازدواج است، غیر از دستبند و انگشتر، بیانگر آن است که سهم او با مردمی است که نسبت به او نااهل هستند یا افرادی که به دلیل مشکل با او برخورد می کنند. آداب و رسوم مختلف آنها و نوع زندگی آنها مصیبتی به او می رسد یا فتنه ای که در آن گرفتار می شود که جانش بر سر زبان مردم می افتد و طلایی که جعل نشود شر و ضرر مالی و مالی است.

شمش طلا: هر کس شمش طلا بیابد یا به دست آورد یا بفروشد یا بخرد مالش هدر می رود یا به اندازه ی منفعت از شمش برایش غم و غصه می آید و یا برایش می آید. اقتدار و اقتدار او را کنترل می کند و او را جریمه زیادی می کند.

خلخال : خلخال از طلا برای مردان مناسب نیست زیرا زینت زن است ولی برای مردان به عنوان گردن بند و انگشتر و گردن بند و گوشواره مناسب است تعبیر به اینکه خلخال به حبس و حبس است .

گردن بند: هر کس در خواب گردنبند را به گردن آویخته ببیند یا آن را داشته باشد، خواه از طلا باشد یا نقره یا از مهره و جواهر، نشانگر مقام بلند او یا داشتن امانت بزرگ یا سعادت است که وارد قلب او می شود، چه مرد و چه زن

طلای شکسته: هر کس طلای مرد را با خود بشکند، نشان دهنده بیماری یا مرگ است، به ویژه اگر بعد از شکستن قسمتی از آن از بین برود.

خانه و طلا: هر کس خانه خود را از خشت طلا بیابد یا دیوارهای آن را طلا کرده باشند، به مقدار طلایی که دیده است، تعبیر می شود که آتش در آن باشد.

چشم از طلا است: هر که چشم خود را از طلا یافت، یعنی بینایی خود را از دست داده است.

به دست آوردن طلا: هر که طلا یا کاسه یا کوزه زر یا جامی دارد و این طلا حلقه ای دارد که در دست دارد یا می بیند، دلالت بر ازدواج یا خادمی در خانه دارد. خدمتکار بد اخلاق

طلا و طعام: هر کس غذای خود را در ظروف طلا یا نقره بخورد، مانند این است که مال کسی را می خورد یا گناهان زیادی انجام می دهد، اما دیدن مرده در حال خوردن ظروف طلا دلیل بر حسن است.

تعبیر طلا – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا