تعبیر خواب نوشیدن آب شور دیدن آب دریا در خواب

نوشیدن آب شور در خواب

تعبیر خواب چشیدن آب نمک

تعبیر خواب نوشیدن آب با نمک

تعبیر خواب نوشیدن آب شور دریا

تعبیر خواب نوشیدن آب شور

وضو گرفتن با آب شور در خواب

حمام کردن در آب نمک در خواب

نوشیدن آب دریا در خواب

تعبیر خواب دیدن نوشیدن آب نمک کدر و راه رفتن روی آب دریا در خواب ابن سیرین:

هر که در خواب ببیند و در خواب ببیند که از آب دریا می نوشد، بیننده دچار مشکلات و نگرانی هایی می شود که از جانب پادشاه یا سلطان است، بیانگر خروج غم و اندوه است و اگر صاحب بینا بیمار باشد. یا کسالت دارد خدا او را شفا می دهد و خدا می داند یا اگر صاحب بینایی حبس شود فرج نزدیک می شود و خدا می داند اما اگر ببیند آب شور و نجس و آبی که طعم ناخوشایندی دارد. پس این اندوه و توهم است و خدا می داند و هر کس در خواب و خواب ببیند که بر روی دریا راه می رود و راه می رود یا به طور کلی بر روی آب راه می رود، این نشانه است بر قوت ايمان و وابستگي به خدا در همه كارها در تعبير کسي که در خواب و خواب ببيند آب در دريا مي ريزد، نشانه انفاق زن و ديدن آب در يکي از ممالک آب بسیار به او سرازیر می شود، این مکان شاهد است و خداوند به آزمایش بزرگی می داند که در آن خداوند اهل ظلم و کفر را هلاک خواهد کرد. تور گواه آسایش و روزی نیکو است که متقین به دست می آورند، مفسران در رؤیت کسی که از آب دریا برداشت و آن را نوشید، می گویند صاحب رؤیت از پادشاه خیر و منزلت می گیرد و خداوند اعلم. یا نتوانست از آب بیرون بیاید، پس این دلیل بر عذاب اوست و هر که در خواب ببیند که در دریا مرده است، این دلیل بر مرگ شهید است و خداوند داناتر است و هر که بیند. در خواب و خواب که در دریا شنا می کند تا حوصله اش سر برود و سپس با آرامش از آب بیرون می آید، پس اگر بیننده خواب بیمار باشد خداوند او را شفا می دهد.

مشکل دید آب یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا