تعبیر ورزشگاه در خواب دیدن تماشای مسابقه در خواب

تعبیر خواب استادیوم

تعبیر خواب تماشای مسابقه فوتبال

تعبیر خواب توپ بازی برای افراد مجرد

تعبیر خواب فوتبال بازی برای ابن سیرین

رنگ سبز در خواب برای زنان مجرد

  1. تعبیر خواب دیدن توپ از ابن سیرین: گویند توپ قلب انسان است.
  2. توپ در خواب بیانگر نزاع و جهان است که برخی افراد آن را رد می کنند و برخی دیگر تقاضا می کنند
  3. شاید دلالت بر مسافرت و جابجایی از جایی به جای دیگر دارد و او مرد است
  4. بازی با توپ بحث برانگیز است، زیرا هرکس با آن بازی کند، هر وقت توپ را بگیرد، با آن به زمین می زند.
  5. هر که ببیند توپ را می زند و پادشاه است، پس بر دشمنان خود پیروز می شود
  6. اگر ببیند که توپ را می زند و آدم عامی است، با کسی دعوا می کند و اکثریت پیروز می شوند، زیرا هر که با آن بازی کند هر وقت توپ را بگیرد با آن به زمین می خورد و ممکن است با دیگران بحث کند و بشنود. کلمات زشت
  7. می گفتند اگر توپ از آخر بود، رئیس یا عالم تفسیر می کرد

ابن سیرین شیخ عبدالرحمن رویا در حال فوتبال – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا