تعبیر خواب پرندگان، خواب پرنده، دیدن پرنده در خواب

دیدن پرنده در خواب برای زن

تعبیر خواب گنجشک برای زن مجرد

تعبیر خواب پرندگان رنگی

دیدن پرنده رنگین در خواب

تعبیر خواب پرنده برای زن باردار

تعبیر پرنده در خواب امام صادق علیه السلام

پرنده مرده در خواب

تعبیر خواب پرنده زرد

 1. دیدن پرندگان نشانه مردی با شوخی و داستان های جالب برای اطرافیان است
 2. او مردی است که مردم و اطرافیانش را می خنداند
 3. همچنین نشان دهنده فرزند پسر است
 4. هر کس در خواب ببیند که پرنده ای را ذبح می کند و پسری به دنیا می آورد، این پسر ضعیف می شود و از مرگ می ترسد.
 5. در مورد پرنده گفته شد که او مردی است نزاع، دارای مال فراوان، دارای مقام و مرتبه و بیشتر اوقات را اشغال می کند.
 6. گفته می شد که پرنده به زن زیبا و زیبا نیز اشاره دارد
 7. صدای پرندگان نشانه ی کلمات خوب یا آموختن علوم مفید است
 8. دیدن بسیاری از پرندگان دارای پولی است که بدون خسته شدن با خود می آورند، به خصوص که رویت نشان می دهد که صاحب آن به این پرندگان پناه می دهد و پرورش می دهد.
 9. هر که ببیند پرنده ای را مبتلا می کند یا صاحب آن می شود، مرد بزرگی به دست می آورد.
 10. هر که ببیند پرنده ای را ذبح می کند، از این مرد بزرگ به خواسته اش می رسد.
 11. هر کس ببیند که از گوشت پرنده ای خورد یا پرهایش را چید، روزی می یابد و مال به او می رسد.
 12. هر که ببیند پرنده ای در دست دارد، یا پرنده را زندانی کنند، سپس از دست او فرار کند و پرواز کند، یا از قفس بگریزد و پرواز کند، پسرش می میرد.
 13. هر کس در خواب ببیند که چشم پرندگانی را می دوزد، خواب بیننده شیاد و نیرنگ است و با دختران جوان نقشه می کشد.
 14. هر کس ببیند که گنجشکی وارد حلقه ای می شود و تافی خود را فرو می برد، در چاه می افتد.
 15. هر کس در خواب ببیند که پرندگان زیادی دارد، بر قومی که خطری در آن است مسلط می شود.
 16. پرندگانی که آواز می خوانند بیانگر عشق و استحکام رابطه خانواده و عزیزان است یا نشانه نافرمانی، شکست و جدایی است.
 17. هر کس در خواب پرنده ای ناشناس ببیند، فرشته مرگ را نشان می دهد
 18. هر کس ببیند پرنده ای از بالای خانه مریض در حال خوردن یا برداشتن کرم یا هر چیز دیگری است، این بیمار می میرد.
 19. هر کس ببیند که پرنده ای بر او می افتد به مسافری که در حال بازگشت است اشاره می کند
 20. هر كه آن را بر دوش يا سر ببيند، نشانگر عمل است، اگر رنگ اين پرنده سفيد باشد، حاكي از اعمال صالح و اگر رنگين باشد، حاكي از كارهاي مختلط و متفاوت است.
 21. اگر زن باردار پرنده ای ببیند اگر پرنده نر باشد پسر به دنیا می آورد و اگر برعکس باشد برعکس.
 22. هر که در خواب پرنده ای را لگد بزند پول و دینار به او می رسد
 23. هر کس در خواب ببیند که پرندگان بر سرش می چرخند، در میان قوم خود به مقام و منزلت می رسد.
 24. هر کس ببیند که پرنده ای از آسمان فرود می آید و در برابر او فرو می ریزد، بشارت است برای او و گفته شد که این پرنده برای او انذار و انذار است.
 25. در مجموع، پرندگان سفید نشان دهنده اعمال خوب و صالح، پرندگان سیاه نشان دهنده اعمال بد، و پرندگان رنگی نشان دهنده اعمال مختلط هستند.

اگر شخصی در خواب ببیند آواز پرندگان می بیند، این به معنای شنیدن خبرهای خوب و سفرهای دور است.

اگر شخصی در خواب ببیند که قفسه ای می بیند، بیانگر چیزهای زیادی است، از جمله همسری خوب، رازداری، پنهان داشتن عیوب و پسری باهوش و آگاه.

هر کس ببیند پرنده ای چشمانش را بیرون می آورد، نشان از فساد دینش از شخص دارد، می گفتند پرنده آبی از بقیه پرندگان بهتر است و گوشت و پر و استخوان آنها مال و بلندی است، زیرا امرار معاش آنها از خشکی و دریا است تعبیر پرندگان – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا