تعبیر خواب مرگ برای زنده تعبیر مرگ در خواب

رویای مرگ

تعبیر خواب مرگ ابن سیرین

تعبیر مرگ پدر در خواب

خبر مرگ در خواب

تعبیر خواب مرگ مادر

مرگ برادر در خواب

تعبیر خواب مرگ شوهر

مرگ خواهر در خواب

تعبیر مرگ در خواب

در خواب حکایت از بازگشت ودیعه یا نجات مریض از بیماری یا زندانی از زندان خود دارد و چه بسا بیانگر دیدار با غایبان باشد. مرگ در خواب نقص در دین و فساد در آن و بلندی در دنیاست اگر همراه با گریه و فریاد باشد تا زمانی که در خاک دفن نشده باشد و اگر دفن شود امیدی نیست. برای خوبی هر کس در خواب ببیند که مرده است و مرده ای نیست، دلالت بر خراب شدن خانه ای از خانه او دارد و گفته شد: بلکه آن کوری در بینش و طول عمرش است. گفته شد: مرگ سفر یا فقر است. گفته شد: اصلاً مرگ ازدواج است، زیرا مرده مانند متاهل به عطر و شستن نیاز دارد. و هر که ببیند مرد و حامله شد و دفن نشد، بر دشمنان خود پیروز شد. و هر کس در خواب ببیند که پس از مرگش زنده است، پس از فقر از خود بی نیاز می شود و یا از گناه خود توبه می کند. هر که مرده به او گفت نمرد، در مزار شهداست. و هر کس میت را مریض ببیند بر دین اوست. و اگر اهل قبور بیرون می‌رفتند و همه غذای مردم را می‌خوردند، قیمت آن زیاد می‌شد.

تعبیر رحلت امام در خواب

زیرا آن مملکت به فساد و تباهی می انجامد و هر که ببیند یکی از پدر و مادرش مرده، دنیاش بر باد می رود و حالش تباه می شود و اگر شاگرد آخرت باشد کارش مختل می شود. یا می میرد یا پولش می رود و می گفتند یک چشم و یک دستش زخمی می شود امان از دشمن، ارث، مرگ دختر، واژگونی امیدی که در آن خوش است. مرگ پسر، مرگ پدر، معماهای معیشتی، مرگ مادر، نرسیدن به مقاصد، و بروز ناراحتی و اندوه و هر که ببیند ناگهان مرده است. تحت تأثیر آنها از جایی که او به آن امید ندارد

خواب دیدم که در قبرستان مرده ام

از دیرباز به راه های دور می رود و با جاهلان و اهل فسق همراهی می کند و هر که ببیند مرد و بعد زنده شد به دوری می رود و باز می گردد و قبر و کفن و کفن ندید تشییع جنازه یا گریه که این تسکینی است برای بیننده ای که در آن است.فساد بینا و برخی گفتند.

تعبیر مرگ بدون گریه در خواب

هر کس دید) مرده است و جسد مرده ای وجود ندارد، مانند گریه، جیغ، شستن، کفن کردن، یا حمل بر تخت یا تابوت، نشان دهنده تخریب خانه از خانه یا دیوار او است. شکستن درختی در آن چیزی در ظاهر مرده مانند شستن و کفن کردن، افزایش نقص دین اوست.

و هر گریه و ماتمی که باشد برای مقام او در دنیا بلندی است و گفته شد مرگ سفر و حرکت است و گفته شد مرگ فقر است و هر که بمیرد و دفن شود بدون توبه می میرد. و اگر از قبر بیرون آمد توبه کند و گفته شد مرگ مطلقاً ازدواج است زیرا میت مانند متاهل به عطر و شستشو نیاز دارد.

تعبیر مرده در خواب چیزی به من می گوید

آنچه مرده در خواب گفته است و آنچه را که مرده در خواب از خود یا دیگران گفته است، پس درست و راست است. و هر کس مرده را در حال خنده خوب ببیند، چنین است. و هر کس ببیند که برای مرده ای دعا می کند، مرد بی قلب را پند می دهد. و هر که ببیند در رد پای مرده ای می رود، از او الگو می گیرد. و هر که می دید امام از دنیا رفت، مملکت خراب می شد و بالعکس. پشیمانی و مرگ گناه کبیره. و هر که در خواب ببیند که برهنه مرد، فقیر است و اگر بر فرش باشد دنیا برایش ساده می شود. هر کس در خواب ببیند که پسرش مرده است، از دست دشمن نجات می یابد. هر کس در خواب ببیند که مرده و دفن شده است، غلام به رهایی او اشاره می کند، و اگر ازدواج نکرده باشد، بیانگر ازدواج اوست و اگر بیمار ببیند که ازدواج کرده، می میرد. مرگ دلیل خوبی بر ترس یا غمگینی است و مرگ برادران حکایت از مرگ دشمنان دارد. و هر کس ببیند که در میان مردم مرده است، از گروه منافق است. هر کس در خواب ببیند که با مرده ای همراهی می کند، در حال سفر به دور است. و هر که ببیند بر غسل واجب است، امرش بالا می رود و از گناهان و نگرانی ها و بدهی ها نجات می یابد. و هر کس مرده ای را زنده ببیند، مرده ای برای او زنده می شود. و اگر مرده را مشغول یا خسته ببیند، او را به آنچه در آن است مشغول می کند، و اگر مریض باشد، بدهی خود را بر عهده دارد. و اگر دید که صورت سیاه شده است، در کفر مرد. و هر کس ببیند که مرده ای را زنده کرده، یهودی، نصاری یا بدعت گذار بر او سلام می کند. و اگر ببیند که مردگان را زنده می کند، مردم گمراهی را هدایت می کند. و هر کس ببیند که زنده به میت چیزی بخورد یا بنوشد، برای مالی او ضرر دارد.

تعبیر مرده در خواب چیزی به من می دهد

و اگر ببیند مرده به او طعام می دهند، روزی محترمی می گیرد. اگر ببیند که مرده را به دست او می گیرند، از جهت ناامیدانه پولی در دستش می افتد. گفتگو با مرده عمر را زیاد می کند و از مرده روزی می گیرد. هر کس در خواب ببیند که با مرده ای صحبت می کند بین او و مردم انکار می شود. و هر کس در خواب ببیند که مرده معلومی را می پذیرد، از علم یا مالی که از او باقی مانده است، از مرده بهره می برد. و گفته شد: هر که در خواب ببیند مرده ای را می بوسد و صاحب خواب بیمار است، دلالت بر مرگ او دارد. هر کس در خواب ببیند که با زن مرده ای ازدواج کرده و ببیند که او زنده است، زنده می میرد. و هر کس ببیند که مرده پیراهن فرسوده یا خاک خود را به او داد، فقیر می شود. و هر کس ببیند که مرده را زنده زنده می زنند، زنده در دینش فساد کرده است. و هر کس ببیند مرده ای او را می زند، بهترین سفر را نصیب او می کند. و هر کس مرده ای را در خواب ببیند، خوابش مایه آرامش آخرت اوست. و اگر ببیند که زنده با مرده همخوابه است، عمرش طولانی است. و هر كه در ميان مردگان زنده ببيند، راه دورى مى‏كند و دين خود را تباه مى‏كند، و اگر ببيند كه در حال زنده بودن با مردگان است، در دينشان با مردم فساد مى‏آميزد. و هر کس مرده ای از کفار را در جامه کهنه ببیند، حالش در آخرت بد است. و هر کس مرده ای را ببیند و به او بگوید که هرگز نمی میرد، او در مقام شهداست و در آخرت شاد می شود. و هر که ببیند مادرش می میرد، دنیاش می رود و حالش خراب می شود. و هر کس ببیند که برادرش مرده و او بیمار است، مرگ اوست.

تعبیر مرگ زن در خواب

هر که ببیند زنش می میرد صنعتش که در آن زندگی می کند تباه می شود. و هر که ببیند برای مرده دعا می کند فاسدی را شفاعت می کند. و هر کس در خواب ببیند که مرده ای در دریا غرق می شود، غرق در گناه است. و هر که در خواب ببیند مردگان از قبر بیرون آمده اند از زندان آزاد می شود. شاید مرگ ناگهانی نشان دهنده سرعت ثروت برای فقرا باشد. رحلت پیامبران صلی الله علیه و آله در خواب، ضعف دین است و زندگی آنان برعکس. شايد وفات عالم حاكى از پيدايش بدعت در دين، مرگ پدر و مادر، تنگى زندگى، مرگ دنيوي زوجه، و مرگ فرزند انقطاع مرد باشد. میت و دعای میت باطل است. و دیدن کافر مرده در خواب دشمنان.

تعبیر مرگ زن باردار در خواب

هر کس در خواب ببیند که زن حامله ای مرده است، پسری به دنیا می آورد و از او راضی می شود، و چه بسا مرگ، طلاق را نشان می دهد، از او، و هر که ببیند مرده ای را حمل می کند، مال حرام می کند. هر کس ببیند مرده را بر زمین کشیده، گناه می کند، و هر که ببیند مرده را به قبرستان منتقل می کند، به حق کار می کند، و اگر آن را به بازار منتقل می کند، حاجت خود را می یابد. تجارت خود را در آن مکان گذراند و هر که در خواب ببیند که یکی از اهل بدعت مرده است طغیان می کند برخی کارها متوقف می شود و هر که ببیند دوستش مرده یا بیننده می میرد یا دوستش را از دست می دهد. و هر که ببیند حیوانش مرده است خیری در او نیست و اگر دیگری داشته باشد سبکتر است مخصوصاً اگر نوع آن مضر باشد و ناخن برجسته تر باشد و نشان دهنده امنیت و ایمنی باشد. اگر در خواب ببیند که پیرمردی ناشناس مرده است، بیانگر این است که پدربزرگش چیزی از آنچه می خواست در او بیابد به دست نمی آورد.

تعبیر خواب مرگ در خواب یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا