تعبیر خواب سنگسار دیدن رجم در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب سنگسار در خواب

تعبیر خواب پرتاب سنگریزه

معنی سنگسار در خواب

تعبیر خواب کسی به سوی من سنگ پرتاب می کند

خواب دیدم کسی به سمتم سنگ پرتاب می کند

کسی در خواب به سوی من سنگ پرتاب می کند

تعبیر خواب فردی که سنگ پرتاب می کند

تعبیر خواب برخورد با سنگریزه

تعبیر رجم در خواب ابن سیرین

هر کس خود را در حال سنگسار ببیند به آن شخص توهین کرده است

و اما النابلسی خواب رجم را تعبیر کرد

هر که در خواب ببیند که کسی را سنگسار می کند، به شخصی دشنام می دهد

و رجم تهمت ناموسی است، جز اینکه رجم حد است، زیرا دلالت بر پاکی اخراج شده از گناهان دارد.

ابن شاهین خواب رجم را چنین تعبیر کرد که او محمود نیست.

گفته شد که رجم به دو صورت تعبیر می شود: تهدید و حادثه زیانبار، مکر و گمراهی.

و اگر به دلیلی که ایجاب می کند سنگسار شود، کفاره گناهان یا کیفر کاری است که از آن کراهت دارد.

سنگ رجم شیطان در خواب دلیل بر حقانیت در دین دیدن خواب بیننده که در کعبه در حال سنگسار شیطان است دلیل خیر و خوشی دیدن سنگ از آسمان در خواب دلیل ترس از برخی چیزها در زندگی. دیدن سنگ در خواب نیز بیانگر دروغ و تهمت است، پرتاب سنگ از بلندی در خواب، دلیل بر این است که قدرت پیدا می کند و ظلم می کند، سنگ انداختن به شخص در خواب، دلیل بر ظلم و ستم است. در بیداری سنگ انداختن زنان در خواب، دلیل بر فتنه و کینه توزی است، به سوی او سنگ پرتاب می کند، دلیلی که او را زیر پا خواهد گذاشت.

تعبیر دیدن سنگسار – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا