تعبیر خواب ماهی تعبیر دیدن ماهی در خواب

دیدن ماهی در خواب برای زن متاهل

دیدن ماهی در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب ماهی برای زن باردار

تعبیر خواب ماهی زنده

تعبیر خواب ماهی سرخ شده

دیدن ماهی خام در خواب

خوردن ماهی در خواب

تعبیر خواب ماهی خام

در خواب است اگر شماره اش معلوم باشد زن است و اگر شماره اش معلوم نباشد پول و غنائم است و اما نهنگ وزیر پادشاه است و دریا پادشاه است و ماهی لشکر پادشاه است اگر ماهی زنده و تازه باشد نشان دهنده کنیز باکره است راهنمای خوب برای کسی که می خواهد فریب بخورد و ماهی قهوه ای راهنمای خوبی برای کسی است که می خواهد ازدواج کند و ماهی مرده در داخل دریا دلیل بدی است و دلالت بر امیدی دارد که محقق نمی شود، دید که ماهی زنده می خورد به پادشاه رسید و اگر ماهی شور می خورد ضربه سختی به او وارد شد، کنیز می خرد یا با یک زن ازدواج می کند. زن، و اگر ماهی از دریای شیرین به دریای شور برود و ماهی شور دریا به سوی شیرین حرکت کند، این نشان دهنده نفاق است و ماهی کوچک و بزرگ نشان دهنده علاقه به شادی ها و غم ها است. افزایش ارزش آن و شاید دیدن ماهی نشان دهنده نگرانی، نزاع و بیماری باشد.

تعبیر خواب ماهی از ابن شاهین:

و روی صورتش است: بزرگها غنیمت است و جوانها دغدغه دارند اگر بزرگ و کوچکشان با هم باشد پول است و هر که ببیند ماهی نرم صید کرد از صورتش پول می گیرد. از راه حل، مردم آن را بفروشند، با زن و شوهرش دعوا می کند، و می گفتند که خواب ماهی نرم دلالت بر زن دارد، باید از زن خود بر حذر باشد و هر که نهنگی را در طشت یا طشت ببیند. حوض در حال چرخش در آن است، آنگاه تعبیر به بدرفتاری می شود که حقی از او جز با سختی و خستگی محفوظ نمی ماند آن کاسه و هر که ببیند به شکم مروارید زده شد. ماهی، به وقوع فرزند از یک زن به او تعبیر می شود و اگر از مقعد او خارج شود خیری در آن نیست و گفته شد که خواب ماهی در جاهای گرم مصیبت و سختی است و در جاهای سرد تعبیر آن مخالف است. که آن را می خورند و اگر نمک کباب نمی شود، نشان دهنده عدم نیکی بیننده و عذابی است که بر او نازل می شود، گفته شد خوردن ماهی ستودنی نیست زیرا استخوان های آن از گوشت آن بیشتر است. دلیل بر داستان حضرت عیسی علیه السلام برای فرموده خداوند متعال: «پروردگارا ما سفره ای از بهشت ​​بر ما نازل کرده است.» مفسران گفتند که آن سفره ماهی کبابی بوده است، اگر از دریا ماهی بگیرد. دلالت بر آن دارد که به اندازه آن برکت دارد و هر که ببیند ماهی می فروشد، نشان می دهد که خیر و نفعی نصیب او و خانواده اش می شود و هر که آن ماهی را ببیند از چاهی بیرون می آید. نشان می دهد که پول از مردم عادی با حیله و نیرنگ به دست می آید و هر که دید ماهی دریا با او صحبت می کند دست است. و اما راز پادشاه دلالت بر اشتغال او به امری غیراخلاقی و ناپسند دارد و به طور کلی بینش ماهی بر شش جنبه تعبیر می شود: وزیر، نظامی، دختر بکر، غنیمت، غم و غلام هندی. .

تعبیر خواب خوردن ماهی در خواب:

اگر نرم و به تعداد زیاد باشد، پول و غنیمت است برای آن که به آن مبتلا شده باشد.ماهی جوان نشان دهنده غم و اندوه کسی است که به او مبتلا شده است، مانند پسران، و هر که یک یا دو ماهی تازه را مبتلا کند، یک یا دو ماهی را مبتلا کرده است. زنان.ماهی شوری که از نظر شوری به آنها آلوده شده است و جوان آن نیز خیری در آن ندارد، شاید در ذات انسان باشد اگر در خواب ماهی شور ببیند که پول و خوبی را آلوده کند.

رویای ماهی – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا