تعبیر کشیدن خط چشم در خواب تعبیر خط چشم در خواب ابن سیرین

کهل در خواب برای زن شوهردار ابن سیرین

کهل در خواب برای زنان مجرد

کهل در خواب برای زنان باردار

تعبیر خواب خط چشم خط چشم مشکی

تعبیر خواب خط چشم و آرایش

تعبیر خواب خط چشم سفید

تعبیر خواب کشیدن چشم با خط چشم مشکی

کهل در خواب برای زن مطلقه

در خواب است مال و زیاد شدن بینش به نیکی و هر که ببیند سرمه به دستش داده اند مال کم یا زیاد می شود و اگر سرمه سیاه باشد حالش خوب نیست دو را جمع کند. زنان و اگر ببیند سرمه بر سر دارد و او را کور کند، با حیله و نیرنگ از پول او چیزی می گیرد.

سرمه به طور کلی به معنای پول یا زیاد شدن آن است و نیز دلالت بر سلامتی یا قوت بینایی دارد زیرا برای چشم است و همچنین اگر در خواب سرمه زیاد بگیرد، دلیل بر مال و رزق فراوان است. .

و اما کسى که به او سرمه بدهد، اگر زیاد باشد، مال فراوان است و اگر کم باشد، مال کم است، سرمه گذاشتن ممکن است دلالت بر حسن امر بیننده یا فساد زندگى او باشد.

هر کس سرمه را خودش بمالد یا با سرمه بیاید تا برای خودش بپوشد، در موردش صحیح است، ولی هر که با چیز دیگری مثل ضد عرق سرمه بپوشد، ازدواج می کند، خواه مجرد باکره باشد یا جوان، زنا. یا ازدواج باطل

سرمه ممکن است با بینایی خود نشان دهنده علاج مریض و یا ضعف بینایی در اثر بازگشت قوت بینایی و بهبودی او باشد و هر که ببیند پسران جوان را با سرمه واقعی سرمه می کند بسیاری از آنها را به دنیا می آورد و با آنها شاد باش و هر کس که سرمه را غیر از آن کند، از آنها محروم می شود یا با آنها دست و پا می زند یا مایه خنده آنها می شود.

تعبیر ابن شاهین از خواب سرمه:

پول است و اگر مقصود نور بینایی باشد دلالت بر درخواست صلاح الدین دارد مرود در ضدیت آنگاه با زنی ازدواج می کند.

تفسیر سرمه از نظر ابن سیرین:

دلالت بر پول و صندوق سرمه زن است و اگر بیننده مرد صالح باشد، سرمه برای او مطلوب و دلالت بر رزق و نیکی و تندرستی دارد و برای مرد فاسد یا دور از دین، مذموم و دلالت بر اندوه دارد. و نگرانی و گرایش به سرمه حکایت از پسر دارد.

ابن سیرین در برخی از سخنان خود سرمه را به قدرت بینایی، نور بصیرت یا احساس بیننده و اعتقاد او به رأی صحیح در موقعیت هایی که از آن رنج می برد، تعبیر کرده است.

برخی دیگر * مفسرین می گویند که سرمه عرفی در تمام موارد قبلی که مفسران ذکر کرده اند سیاه یا آنتیموان است و اسراف آن حکایت از ضرر مالی دارد و سرمه سرخ نشان دهنده فسق بیننده یا بطلان ازدواج او یا چیزی از آن است. جانش را که طلب می کند و رنگ سفید سرمه را با کره و کف می سنجند این نشان دهنده طلب حرام از زنا یا عورت زن یا گرفتن ناموس یا مقعد و آبی بودن آن است. آب دریا و نشان دهنده غم و اندوه و نگرانی است.

تعبیر سرمه در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا