تعبیر خواب نوشیدن شیر از سینه خواب دیدم شیر از سینه می خورم

مطالب: خواب شیر در خواب برای زن متاهل برای زن مجرد برای زن باردار نوشیدن شیر خرید شیر برای متوفی شیر دادن

معنی نوشیدن شیر از سینه من

  1. اگر در خواب ببیند که از سینه های خود شیر یا عسل می نوشد یا ببیند که از آنها چیز خوبی می خورد، اگر مجرد باشد ازدواج می کند و اگر متاهل باشد فرزند و روزی می دهد و دارد. فرزندان، تا زمانی که از درآمد آنها یا از درآمد خویشاوندان یا آشنایان یا از مال خود بخورد، زندگی می کند.
  2. ولى اگر يكى از آنها چيزى را كه مناسب نيست مانند تلخى و مركبات و خون و چرك بخورد، خوردن آن جايز نيست. از کسانی که به او می گفتند عبوس شد یا زندگی مشترکش مختل شد
  3. اما اگر یکی از آنها را بخورد، یا یکی از آنها را بخورد، آن که به او داد بمیرد و ارثش را بخورد، یا خانه‌ها یا باغ‌های خود را فروخت و قیمت آنها یا سرمایه‌اش را خورد.
  4. مؤلف گفت: او در نظر داشت ابزاز را ببیند. چون شخصی به من گفت: دیدم مردم را با شیر شیرین از لباسم سیراب کردم، گفتم: در دیواری دیواری می سازی که مردم از آن مانند شیر از کتان آب می نوشند. دیگری گفت: دیدم مردم را در حالی که با شیر می دویدند سینه های خود را به پهلو می اندازم.
  5. دیگری گفت: دیدم از سبوم مردم شیر می خورم، عوض می کنم، گفتم: مردم را نگه می دارید و تف می کنید، گفت: آری. دیگری گفت: دیدم به خانه ای رفتم و بز را از آن جدا کردم و خوردم. و دیگری گفت: دیدم احشاء مردم را بریدم و خوردم. متوجه شدم

در خواب سینه چپم را دیدم که از شیر بیرون می آید ناصر الرمیح یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا