تعبیر خواب سطل دیدن سطل در خواب

تعبیر خواب سطل خالی

سطل در خواب

تعبیر خواب سطل پر از آب

تعبیر خواب سطل سفید

تعبیر خواب حمل سطل آب

تعبیر سطل در خواب

سطل آب در خواب

تعبیر خواب دلو برای زنان مجرد

سطل: در خواب مردی با فریب مال می گیرد و اگر باغی را با آن آبیاری کند زن می گیرد.

اگر در خواب دیدید که سطلی پر از شیر می بینید، پیشگویی از معاشرت و روزهای خوب است. یک سطل خالی نشان دهنده قحطی یا برداشت بد است. اگر دختری در خواب ببیند که سطل حمل می کند، بیانگر این است که او سرپرست خانواده می شود

هر کس در خواب و خواب ببیند که سطل خود را در چاه می ریزد تا آب بیاورد، اگر پس از بیرون آوردن سطل از چاه آب را در ظرف خود خالی کند، این مرد از حیله و کلاهبرداری صاحب مالی می شود. اما اگر در خواب و خواب ببیند که با سطل خود آب می آورد و باغ خود را سیراب می کند، به زنی می رسد و با او ازدواج می کند و با سطل آب را بیرون می آورد، سپس چهارپایان و شترها را سیراب می کند. گوسفند و چهارپایان، زیرا او از نیکوکاران و نیکوکاران است.

اگر انسان خود را در خواب ببیند و خواب دلالت بر خود کند، به آنچه از مصالح دنیوی می‌خواهد می‌رسد به اندازه‌ای که آب را از سطل بیرون می‌آورد و در خواب می‌بیند که سطلی برای بیرون آوردن آب بیاندازد. صاحب خواب ازدواج کرده و همسرش حامله است، زیرا خداوند به او فرزند پسری عنایت می کند و خدا داناتر است.

و اما دیدن قرقره در خواب و خواب، بیانگر مردی است که برای مردم بسیار سودمند است و به رفع نیازهای مردم ادامه می دهد، هر که در خواب و خواب ببیند که در حال وضو گرفتن از قرقره و طناب آب را بیرون می زند. خواب دلالت بر آن دارد که صاحبش از مردی مؤمن کمک می خواهد و به ریسمان خدا و ریسمان اسلام چنگ زده است، زیرا ریسمان قرقره اگر در خواب ببیند دلیل بر طناب دین محکم است. یا در خواب ببیند که با این آبی که در قرقره بیرون آورده وضوی خود را تمام و کامل کرده است، پس از غم و اندوه و بدهی به دور است.

تعبیر خواب دیدن سطل در خواب ابن سیرین – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا