تعبیر خواب روزهای هفته (شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه)

تعبیر کلمه بعد از یک هفته در خواب تعبیر خواب روز پنجشنبه توسط ابن سیرین تعبیر تعداد روزهای در خواب تعبیر خواب شنبه در خواب تعبیر خواب نامزدی در روز پنجشنبه تعبیر خواب یک روز بعد از یک هفته تاریخ بعد از یک هفته در خواب نشانه شنبه در خواب

یک رویا روزها را می شمارد:

و هر که ببیند روز شماری می کند، دلالت بر آن دارد که شخصی بازخواست می شود، و گفته شد که روز شماری را بر پنج وجه تعبیر می کنند: مقام، مزد، حساب، خیر، برکت و سفر.

رویای شنبه:

و هر که شنبه ببیند و گمان کند که روز جمعه است مشغول کار است و آن را نیکو می پندارد و امر با آن فرق می کند.

یک رویا یک روز تغییر کرد:

و گفته شد که هر که روزی را متحول ببیند در حالی که از آن متحیر است، بیانگر تغییر حال اوست و بهترین چیزی که در روزها می بیند، روز جمعه و سپس دوشنبه و پنجشنبه است.

رویای جمعه:

و اما روز جمعه به سالها یا ماهها تفسیر می شود که در معنای حدیث آمده است.

و چه کسی یکشنبه را دید؟

و من معتقدم که جمعه با نصارا همراه است و گفته شد که رؤیت جمعه در حقیقت خیر و برکت است و رؤیت روز شنبه به امری بستگی دارد و رؤیت یکشنبه آغاز یک مسئله است و رؤیای روز دوشنبه تعقیب امر و حصول آن است و رؤیت روز سه شنبه رفع خستگی است و دید روز چهارشنبه ثبات و استمرار است و غضب و محدودیت گفته شد و رؤیت روز پنج شنبه است. خیر و برکت است و روز سه شنبه خواب گفته شد اگر گمان کند روز جمعه است با اهل فساد همراهی می کند و اگر روز چهارشنبه را چنین ببیند اهل بدعت را دوست می دارد.

تعبیر خواب دیدن ایام:

یا نه،

دیدن روزها به طور کلی بیانگر خوب و بدی است که در آینده در انتظار خواب بیننده است و جمعه در خواب یکی از بهترین و خوب ترین روزهای هفته به حساب می آید.

دوما

و هر کس در خواب ببیند که همه روزهایش نیکو و خوش است، این نشانه شادی است که در آینده او را فرا خواهد گرفت. و اما کسی که در خواب دید روزهایی را که می گذراند پر از غم و اندوه است، این نشان از اندوهی است که در آینده نزدیک خواهد داشت.

سوم،

و هر کس در خواب ببیند که روز جمعه است، نشان از نعمتهای فراوانی است که از آن برخوردار خواهد شد.

چهارم،

و اما دیدن یکشنبه در خواب، بیانگر تغییرات و تغییراتی است که در زندگی بیننده خواب رخ خواهد داد و شروعی جدید خواهد بود.

پنجم،

کسی که روز شنبه خواب ببیند، بیانگر تغییر جنبه مثبت و پرهیز از یکی از عادات بدی است که بیننده خواب در زندگی واقعی خود انجام می دهد.*

ششم،

دوشنبه در خواب بیانگر تلاش های زیادی است که بیننده خواب برای رسیدن به آرزوها و آرزوهای خود انجام می دهد.

هفتم،

سه شنبه در خواب بیانگر آسایش و آرامشی است که بیننده خواب در دوره بعدی زندگی خود از آن برخوردار خواهد شد.

هشتم،

چهارشنبه در بیننده خواب، ثبات و ثبات در زندگی بیننده خواب است که مدتی است چه در سطح حرفه ای، چه خانوادگی و اجتماعی آرزوی آن را داشته است.

نهم،

و هر کس پنجشنبه را در خواب ببیند، این نشانه برکت و خیری است که در روزهای آینده به او و خانواده اش خواهد رسید. روزهای هفته وسیم یوسف ‎YouTube https://www.youtube.com/watch?v= JvKCBKQuosw

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا