تعبیر خواب ملاقه دیدن ملاقه در خواب

تفسیر ملاقه برای ابن سیرین

هر کس از شما ببیند که ملاقه غذاست که در خواب شما * را دید، نشانگر آن است که در انتخاب دوست موفق خواهید بود. روشن خواهد شد که کودکان منبع شادی هستند. اما اگر ملاقه شکسته یا نجس باشد ضرر سنگینی متحمل خواهید شد.

تعبیر خواب ملاقه

تعبیر خواب * ملاقه از ابن سیرین: قهرمان محسن روی دستانش می دود تا خانواده اش بفهمند.

تعبیر خواب ملاقه در خواب نابلسی: *در خواب زنی قهرمان است که مخارج مالی بر دستان او جاری است. و معلوم می شود که بچه ها مایه سعادت هستند اگر ملاقه شکسته یا نجس باشد ضرر سنگینی به او وارد می شود تعبیر خواب ملاقه در خواب * برای ظاهر * : اما ملاقه . بنده خدمتگزار آن را تفسیر می کند، هر چه در ذن ببیند یا شین در آن تعبیر شود، اما ملاقه آتش به این تفسیر می شود که او کیست، در خدمت سلطان می ایستد و مراقبت می کند. کار مردم

تعبیر دیدن ملاقه در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا