تعبیر خواب باسن دیدن مقعد در خواب

مقعد

بزرگ شدن باسن در خواب

باسن در خواب

تعبیر خواب الاغ بزرگم

دست زدن به پشت در خواب

قرار دادن انگشت در مقعد در خواب

تعبیر دیدن باسن بزرگ در خواب

پشت در ازدواج برای مجردها

پشت: نشان دهنده منافع صاحب آن، و مکان های آسایش است. اگر مسدود شود، قطع شود یا به ضایعه ای مبتلا شود، در صورت بیماری می میرد و در غیر این صورت دچار ناراحتی می شود. اگر چه آن را خراب می کند نشان دهنده توبه او است. و اگر آتش یا کرم یا خارش در آن بیفتد دلیل بر بیماری زشت است. و خدای نکرده همین طور اگر در زهره زن بیفتد، دلالت بر زنا دارد و برای چه کسانی عورت نشان می دهد.

مؤلف گفت: مقعد و مهبل را در نظر گرفت. چنانکه شخصی به من گفت: دیدم در مقعد شخصی افتادم، گفتم: تو به آرامگاه می افتی. همین طور دیگری گفت، گفتم: می ترسیم در مقعد جماع کنی. دیگری گفت: دیدم کمرم گرفتگی دارد، گفتم: مجرای توالتت بسته است. دیگری گفت: دیدم گوشت مقعد می خورم، گفتم: روزی تو از مستراح است. همینطور دیگری گفت، گفتم: مهره چاهی برداشتم، فروختم و قیمتش را خوردم.

مقعد مرد در خواب به پول زن اشاره دارد، اگر آن را بزرگ ببیند، زنش پول زیادی دارد.

و هر کس در خواب پشت خود را درشت ببیند، بیانگر آن است که بیننده با مال همسرش غالب می شود و به شادی و خوشی مبتلا می شود.

اگر کس دیگری را در خواب ببیند، بیانگر این است که راه خود را گم کرده و جان خود را از دست داده است.

و اما کسى که در خواب پشت خود را آشکار کند، چه با فعل و چه با خود، دلالت بر آشکار شدن امر او دارد.

و هر کس در خواب ببیند که با زنی از پشت او ازدواج می کند، دلالت بر آن دارد که به گونه ای دیگر دستور می دهد یا کاری را انجام می دهد که برای او سودی ندارد.

راه رفتن و کشیدن روی مقعد در خواب بیانگر این است که بیننده خواب ممکن است مجبور یا ناتوان شود.

و اما کسى که در خواب روده خود را مسدود مى بیند و نمى تواند مدفوع یا باد را دفع کند، پلنگ حکایت از بد زندگى دارد و ممکن است خضوع و ذلت باشد.

و اما کسى که در خواب انسدادى در مقعد ببیند در حالى که نسبت به آن بی تفاوت است، دلالت بر حفظ اسرار دارد.

و اما خوردن یا آشامیدن از مقعد در خواب، بیماری است.

و کرم هایی که در خواب از مقعد بیرون می آیند ممکن است نشان دهنده نزدیک بودن مدت باشد.

و بیرون آمدن خون از مقعد در خواب بیانگر نوه ها است و ممکن است دلالت بر جدایی برخی از والدین نیز داشته باشد.

و لک شدن خون از مقعد در خواب ممکن است اشاره به پول حرام باشد.

خروج پرنده یا حیوان از مقعد فرد، با توجه به جنسیت حیوان یا پرنده، نشانه تولد نوزاد است.

و اما دیدن مقعد مادر در خواب، ممکن است بیانگر کمبود درآمد در اثر گناه و نافرمانی باشد.

و مردی دید که عجز زنی از آسمان به زمین افتاده، دید خود را به گذرگاهی نقل کرد و گفت: تو چیست؟

تعبیر رؤیت نگاه به واژن شیخ وسیم یوسف – یوتیوب

تعبیر دیدن مقعد در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا