تعبیر خواب مردی که بینایی پا را در خواب قطع می کند نابلسی

بریدن پا در خواب

تعبیر خواب بریدن مرد از زانو

در خواب پای چپ را قطع کنید

تعبیر خواب پای بریده

تعبیر خواب بریدن مرد از ران

تعبیر پا در خواب

تعبیر خواب بریدن پاشنه پا

تعبیر خواب بریدن یک پا

مرد در خواب بدن مردی است و با پاها بدنش ضخیم و لاغر است اگر ببیند که پاهایش به آسمان بالا رفت و از او دور شد پدرش می میرد و هر که در خواب ببیند مرد مردی را می خورد، سپس برای خدای متعال پیشکشی می کند و کارش موفق می شود و همه حاجاتش در امور دینی و دنیوی او برآورده می شود، برای کسانی که امید به خیر دارند، چیزهایی هست. برای ثروتمندان، بیماری و بیماری، برای چشم بیمار از دست دادن بینایی خود، و برای مردم شریر، زندان، غم و سرزنش.

و هر که ببیند پادشاهی را با دو پا لگدمال کرد، در حال راه رفتن به دو مرد می زند، دیناری که تصویر شاه بر آن است، که پایش شکسته است، پس نباید روزها به سلطان نزدیک شود و از او خارج شود. وطن و از خدا عافیت بخواه، گفته شد که اگر مریض باشد مرگ اوست.

و هر که ببیند چهار پا دارد اگر فقیر باشد مسافرت می کند و کمک می کند و اگر توانگر باشد بیمار می شود و ممکن است حکایت از عمر طولانی و پیری او باشد و بر مرگ بیمار دلالت کند. سه پا نمی میرد تا با چوب راه برود یا به خاطر پیری و عمر طولانی و یا به دلیلی که بر او نازل می شود و اگر آنها را شیشه ای ببیند نشان دهنده عمر کوتاه و ضعف اوست. فقط اگر در خواب چیزی حاکی از خیر باشد که با آنها برای رضای خدای متعال تلاش کند یا با آنها در راه خدا بایستد، عقوبت دارد و گفته شد هر که پایش را آزار دهد. از شرایطی به شرایط دیگر تغییر خواهد کرد

تعبیر بریدن پا در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا