تعبیر خواب قو دیدن قو در خواب

تعبیر خواب قو سفید

تعبیر خواب قو سفید

قوها در خواب اثر ابن سیرین

دیدن قو در خواب توسط ابن سیرین

قوها در خواب

قو سیاه در خواب

تعبیر خواب قو چیست؟

قاضی آنچه را که در میان مردم مشرق می گذرد تفسیر می کند، او را قاضی می خوانند و برخی از آنان می گویند که زنی کم تدبیر و مصرف کننده و پر از آن پول را تعبیر می کند چون از خز است.

تعبیر خواب قو در خواب

اگر در خواب قو ببینید، به این معناست که غم و اندوه و موفقیت همزمان با هم آمیخته می شود. مستعد غم و اندوه و غم و اندوه خواهی بود اما در کار خود موفق می شوی، اگر قو بگیری می توانی بر شرایطی غلبه کنی که باعث غم و اندوه می شود، اگر در خواب قو را بکشی از حیله گری استفاده می کنی. و روشهای خام برای گرفتن حقوق دیگران اگر یک قو را در پرواز بکشید شرایط شما تغییر می کند او در لبه اضطراب و نگرانی زندگی می کند.

قوها در رویا – یوتیوب

تعبیر دیدن پرندگان در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا