تعبیر پرنده در خواب – تعبیر رؤیت پرنده در خواب

بینش پرنده برای دختر مجرد، زن متاهل، زن باردار، زن مطلقه، مرد متاهل یا جوان مجرد، چه در شکار، چه گوشت خوردن، چه پرندگان ذبح، بلبل، قناری مرده و بیشتر توسط ابن سیرین، نابلسی و امام صادق

پرنده در خواب است

او مردی است که سرگرمی و قصه دارد، مردم به او می خندند و نشان از فرزند پسر دارد. هر کس در خواب ببیند که پرنده ای را ذبح می کند، فرزند ضعیفی به دنیا می آورد که از مرگ او می ترسد. و گفته شد: پرنده دلالت بر مرد نزاعگر، مال زیاد، پیشوا و فریبکار در امور است. و پرنده زنی زیبا را نشان می دهد. و صدای پرندگان حکایت از کلمات خوب یا تحصیل علم دارد. و گنجشک های زیادی پول بدون خستگی برای کسانی که در خواب آن را احاطه کرده اند. و پرنده صاحب سرنوشت است، پس هر که ببیند پرنده یا پادشاه او را زد، بر مرد سرنوشت ساز پیروز می شود و هر که ببیند آن را ذبح کرده است، بر آنچه می خواست پیروز می شود. آن مرد اگر در خواب ببیند که پرهایش را می کند یا گوشتش را می خورد، از پولش متأثر می شود. و هر کس در خواب ببیند که پرنده ای در دست یا در قفس اوست، پس پرواز می کند و به سوی او باز نمی گردد، فرزندش می میرد. و هر که ببیند چشم پرندگان را می دوزد، پسران را فریب می دهد و آنها را فریب می دهد. هر کس در خواب ببیند که پرنده ای وارد حلقه می شود و اگر فرزندی داشته باشد در چاه می افتد. و هر کس ببیند که پرندگان بسیار دارد، بر قومی که خطراتی دارند، مالیه می دهد و حاکمی می گمارد. و پرندگان بیانگر ملاقات، آشنایی و محبت با خانواده و خویشاوندان در شادی ها یا گناهان، شکست و جدایی است.

دیدن پرنده در خواب ممکن است فال نیک باشد و ممکن است برعکس باشد، اما تعبیر دیدن پرنده در خواب بین بیننده ای با توجه به موقعیت اجتماعی او متفاوت است.

تعبیر دیدن پرنده در خواب ابن سیرین

– پرندگان به طور کلی در خواب به مردی که خون سبک است که مرد قصه است و همچنین مردی که همه او را به خاطر صحبت های دلنشینش دوست دارند تعبیر می کنند.

و چه بسا پرنده بر پسر پسر دلالت کند، پس هر که در خواب ببیند که پرنده ای را ذبح کرد، دلالت بر تولد پسر دارد، ولی ضعیف النفس است، و پروردگار ما نیز به ظهور مردی در زندگی بیننده اشاره می کند. که بسیار دعواگر و در عین حال پول زیاد و صاحب اعتبار و مقام و منزلت است.

می گویند دیدن پرنده در خواب مجردی دلیل بر زیبا بودن عروس است و شنیدن صدای پرندگان دلیل بر خوش گفتاری است و دیدن پرندگان نیز بیانگر رزق و روزی فراوان برای بینا است که بدون خسته شدن می آید و پرندگان را پرورش می دهد رؤیا گواه آن است که بیننده و فرزندان او نیز محترم خواهند شد.

برای مرد، دیدن پرنده ای که در حال ذبح آن است، به این معنی است که به خواسته خود می رسد.

اما اگر در خواب ببیند که پرنده زندانی است و بعد از اینکه او را زندانی کرد از او فرار کرد، این دلیل بر مرگ پسرش است و خدا داناتر است.

و اگر انسان خواب ببیند که پرنده ای در دهان او فرو رفته است، دلالت بر آن دارد که صاحب بینا در پراکنده عذاب و تاریکی فرو می رود و تصرف پرندگان بسیار بیانگر ظلم صاحب بینا به فرزندانش است و اهل خانه اش و دیدن آواز پرندگان دلیلی بر عشق به خانواده است.

دختر مجرد اگر در خواب مرد خوشرویی ببیند که پرنده می فروشد در حالی که از او خرید می کند، بیانگر این است که شخصی او را فریب می دهد و پولش را می دزدد.

و پرنده زرد در خواب زن مجرد دلیل بر بدی و حسد در اطراف او است و دیدن پرندگان بسیار دلیل بر نزدیک شدن موعد عقد و ممکن است دلالت بر شادی داشته باشد و پرنده سیاه دلیل بر کار بد و گناه است.

و اما زن باردار اگر در خواب پرنده نر را ببیند نر به دنیا می آورد که او را حفظ می کند، رنگ قرمز نشانه عشق و برکت زندگی آنهاست اما اگر ببیند پرنده در حال فرود آمدن است. از آسمان و فرود آمدن در دست او مژده است و پرندگان سفید گواه کار بد و رنگین گواه شادی و لذت زندگی و برآورده شدن آرزوهای دلخواه.

تعبیر پرنده در خواب یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا