تعبیر خواب دل رؤیت قلب انسان در خواب

تعبیر خواب قلب

عمل قلب در خواب

تپش قلب در خواب

تعبیر خواب قلب بیمار

قلب بره در خواب

خواب دیدم قلبم ایستاد

تعبیر خواب قلب قرمز

شکل قلب در خواب

دل، شخصی گفت: دیدم دلهای مردم را می شوم، گفتم: به نیکی که می کنی دلهایشان را سود و شیرین می کند. دیگری گفت: دیدم دل مردم را می بینم، گفتم: تو به اسرار بسیار دانی

در مورد جگر زنی گفت: دیدم که سرم را در مهبل گذاشتم و با دهان تکه ای از جگرم را برداشتم و سه تکه کردم گفتم: تو در دمشق پسری داری، گفت: آری. ، چون جگر بچه است. و اطراف آن خون ; برش فرج؛ دلالت بر آن دارد که آن پسر در کشوری است که اسمش خون و شق است، گفتم: به شما خبر داده اند که او مریض است، گفت: آری، زیرا جگر متولد شد و با گرفتن آن از آن کم شد. و اگر جگر ناقص باشد، دلالت بر مرض دارد، گفتم: چیزی به تو رسیده است که بدان قوی هستی – و در آن زمان در مصر بود – گفت: آری. گفتم: سیصد و سه قطعه. بعلاوه چون تکه ها شبیه هم نبودند گفتم: لباس قرمز و سفید گرفتی چون وقتی جگر را که هنوز خیس بود بریدی قرمزی آن روی سفیدی دندان باقی ماند. لباس قرمز و سفید تقریباً شبیه است، گفتم: شاید پسرت در فرج باشد، گفت: درست است. دیگری گفت: دیدم جگر خوردم، گفتم: آشپزخانه یا تنور و غیره فروختم. دیگری گفت: دیدم شکم مردم را می پزم، گفتم: با حرفت شکم مردم را آزار می دهی.

در مورد طحال، روی کبد تخلیه می شود. شخصی به من گفت: دیدم لباس می فروشم، گفتم: تو هوادار می فروشی. دیگری گفت: دیدم طحالم را حمل کرده و سنگین تر کرده ام.

بیماری قلبی – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا