تعبیر خواب ران دیدن پاها در خواب

دیدن ران یا لگن برای زن مجرد برای زن متاهل برای زن باردار برای زن مطلقه خواه آشکار شدن پای آشکار در مقابل مرد زخم درد لمس پا سوختن در موهای ران و غیره نوشته ابن سیرین

ران: در خواب طایفه مرد است، اگر در خواب دیدید که ران خود را سفید و صاف می بینید، این پیش بینی کننده خوشبختی و خوشبختی است. اگر دیدید ران زخمی می شود، پیش بینی بیماری و مشکل است، اگر دختری در خواب ران خود را تحسین کند، پیش بینی می کند که به ماجراجویی می پردازد. او باید مراقب باشد و رفتار خود را اصلاح کند

ران قوت انسان و قوم و طایفه اوست، پس هر که در آن چیزی را که زینت یا خواری می‌بیند به آن نسبت می‌دهند و هر که ببیند ران او بریده می‌شود، خانواده‌اش را ترک می‌کند و غریب می‌میرد. هر کس در آن چیزی ببیند که زینت می دهد یا خوار می کند، به او نسبت داده می شود و چه بسا ساق پای انسان باشد.

و اما ران و ساق پا: شخصی به من گفت: دیدم رانم افتاده است، گفتم: زیر آن خانه داشتی، ستون. عمد واقع شده، فرمود: درست است. دیگری گفت: دیدم یک پایم رفته است. همین طور دیگری گفت، گفتم: یکی از بندگانت یا درندگانت می رود. امّا انگشتان دو پا: گفتم: تو رزق و روزی تو از سفر هستی، گفت: آری، گفتم: از گیاهانی که در زمین هستند تغذیه می شوی. همین طور دیگری گفت: و اضافه کرد که چشم دارند، گفتم: از مارهایی که همیشه سرشان روی زمین است می خورید، گفت: درست است.

اگر خواب ببینید که باسن های زیبا را تحسین می کنید، این بدان معنی است که همسرتان شما را سرزنش می کند. اگر یک زن باسن خود را تحسین کند، این نشان می دهد که او در مسائل عشقی ناامید خواهد شد. اگر متوجه شدید که حیوانات باسن چاقی دارند، این نشان دهنده آرامش و شادی است. اگر زنی در خواب ببیند که باسن او بسیار نازک است، این نشان دهنده بیماری و ناامیدی است. اگر باسن او بیش از حد چاق باشد، خطر از دست دادن شهرت خود را دارد

رانها قوت و عاید و معیشت و قوم و طایفه اوست و هر چه زیبا و ننگ در آن دیده شد به آن نسبت داده می شود.

تعبیر خواب ران در خواب تعبیر خواب ران تعبیر خواب ران در خواب – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=eY6c1ayQyA8

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا