تعبیر خواب کاسه و خوردن کاسه در خواب

کاسه در خواب، تعبیر خواب برای ابن سیرین

میز در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب زیاد خوردن

گلدان در خواب برای مجردها

کاسه: نشان زن و خادم و محل زندگی و روزی او می رسد. هر کس گروهی از مردم را روی یک کاسه بزرگ یا یک درب بزرگ ببیند،

اگر از اهل بیابان بود، پس سرزمین و سرزمینشان، و اگر اهل جنگ بودند، با نفاق به آن روی آوردند و به اندازه غذا و غذای آن، دستان خود را دور آن جنگ می کردند. ذات.

و اگر اهل علم باشند با او محشور می شوند، اگر غذایش شیرین و مانند آن باشد، و اگر فاسق باشند، یا غذای او ماهی یا گوشت گندیده باشد، با زن زناکار محشور می شوند.

اگر کاسه چوبی باشد دنیوی و پولی است که از سفر به دست می آورد و کاسه و کاسه بیانگر وضعیت اداره امرار معاش است.

و هر که ببیند: کاسه ای را لیس بزند، روزی او تمام شد، و اجلش فرا رسید، و کاسه زن یا خادم باشد. پلک را هم ببینید و روزنامه را ببینید.

و اما کاسه اگر خالی باشد ممدوح نیست و ممکن است دلالت بر معلق بودن آن باشد.

کاسه چوب در خواب یک دنیاست و پولی که از سفر به دست می آورد و سرامیک دنیایی است در وطن.

* – (و هر که ببیند) کاسه یا انگشتانش را می لیسد، روزی او تمام شد و وقتش فرا رسید.

تعبیر گلدان در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا