تعبیر تیمم در خواب

منظور از تیمم وضو با خاک در ریگ یا اتاق برای زن مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای بی آب و بیشتر برای ابن سیرین، نابلسی و امام علی است. -صادق

تعبیر تیمم در خواب

جعفر صادق می فرماید: «تیمم در خواب رسیدن به مقصود است که شفا و رزق و روزی و زیارت و آسایش و آزادی است».

تیمم در خواب نشان می دهد که عورت نزدیک است پس هر که ببیند برای نماز یا برای پاک شدن از نجاست تیمم می کند عورت را نزدیک کرده است. و تیمم در خواب دلیل بر مسافرت یا اخطار بیماری است که در آن تیمم لازم است و ممکن است بیانگر از دست دادن آب برای مسافر باشد، حال مریض و تیمم با وجود آب بیانگر کار باطل است. اگر ببیند تیمم می کند و اگر بی آب است، نشان دهنده نزدیکی آسیب و پایان گرفتاری است.

و اگر با آب باشد پنج قول دارد: یکی اینکه بیننده نکاح را بر نکاح ترجیح می دهد، دوم اینکه مسافرت در خشکی را بر دریا ترجیح می دهد و سوم اینکه یکی است. که با اصرار بر گناه، امید بخشش دارد، و چهارم: این که دنیا را بر آخرت ترجیح می دهد، و پنجم: با دین خود بازی می کند و از قول علما به جواز عمل می کند و چنین بود. فرمود: نشانگر فرار از بیماری یا زندان است.

هر کس در خواب ببیند در جایی که آب نیست تیمم می کند و آن را کامل می کند، بیان او به منزله اظهار وضوی کامل است و همچنین اگر قادر نباشد.

و هر کس در خواب ببیند که تیمم می کند و آب موجود است که نشان دهنده انحراف او از شرع است، پس به درگاه خداوند متعال توبه کند و برگردد.

و اما تیمم، دلالت بر آن چیزی است که با وضو دلالت می کند، جز اینکه کمتر از آن است. حکایت از مسافرت و بیماری سالم و سلامتی مریض دارد. در مورد تیمم با وجود آب دلالت بر اعمال باطل دارد.

گردآور گفت: شخصی گفت: دیدم در نماز شعر می گویم. و دیگری گفت: به زبانهای خارجی می خواندم، گفتم: مترجم می شوی و در پیشگاه حق تعالی می ایستی و بر خلاف مرادت سخن می گویی. دیگری گفت: دیدم به جهتی غیر از بوسه خود نماز می خوانم، گفتم: بزرگتر تو را به غیر آن امر می کند و تو گمان می کنی که اطاعت می کنی. همین طور دیگری گفت به او گفتم: دینت به سمتی می رود که نماز خوانده ای.

نشان تیمم به چیزی است که وضو به آن نشان می دهد زیرا انجام واجبات و نوافل را انجام می دهد و دلالت بر مسافرت می کند، زیرا بیشتر در مسافرت استعمال می شود و برای کسى که حالش خوب است اگر در مسافرت نباشد به بیمارى اش دلالت دارد. زیرا اگر بیمار نتواند وضو بگیرد جایز است از آن استفاده کند همانطور که به نمازگزار نشسته به عنوان هشدار دهنده بیماری گفتم و تیمم نشان دهنده حال بیمار است زیرا خستگی در حرکات وضو بسیار، و تیمم از او حذف می شود.

تعبیر تیمم در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا