تعبیر خواب موش

تعبیر خواب گاز گرفتن پایم توسط موش

نیش موش کوچولو در خواب

یک موش در خواب مرا گاز گرفت

نیش موش در خواب برای امام صادق

تعبیر خواب گاز گرفتن موش زن باردار

تعبیر خواب گاز گرفتن موش کوچک

خواب دیدم که موش پایم را گاز گرفت

گوردون در خواب گاز گرفت

ابن سیرین خواب موش می بیند: زنی بداخلاق یا دزد یا بستری فاسد دارد و اگر گروهی و رنگ آن سیاه و سفید باشد شب ها و روزهاست که سن ها و بدن ها را در غفلت تباه می کند. پوشش داد و گفت مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم موشی را که از وسط خرما بیرون آمده زیر پا گذاشته ام، گفت: زن داری، فاسقی گفت: آری فرمود: برای تو فرزند صالحی به دنیا می آورد.

چنانکه النابلسی خواب موش را تعبیر کرد: او در خواب زن فاسقی است و گفته اند که زن یهودی ملعون عزادار است یا مرد یهودی یا دزد در چادر و موش بزرگ نشان دهنده رزق و روزی است. صلوات و فضل خود را گفت و هر که موش داشته باشد بنده ای دارد و موش از آنچه انسان می خورد می خورد و بنده نیز از آنچه ارباب می خورد می خورد و موش سفید و سیاه دلالت بر شب و روز دارد و اگر می بیند موشی می آید و می رود، سیاه یا سفید، و عمرش دراز می شود، پس سفیدها روز و سیاهان شب هستند، و می گفتند موش اهل خانه و اهل بیت است، بر زنی نقشه می کشد. و هر کس موش های زیادی را در مورب یا در چاه ببیند، عمرش کم می شود.

ابن شاهین خواب موش را تعبیر کرد: زن تعبیر می کند ظاهر و باطنش زشت است و اگر رنگش به رنگ موش نباشد زن تعبیر نمی کند تعداد موش اگر هم رنگ باشند بیننده ببیند که چه کار خیر و چه بد انجام می دادند و اگر رنگهای متفاوتی داشتند و در یک مکان جدید بودند تعبیر به طول عمر می کنند و اگر با او فرق دارند. پس بیانش علیه اوست و پول و هر کس ببیند موشی از بینی یا مجرای ادرار یا مقعدش بیرون می آید، دلالت بر زن بداخلاق دارد و گفته شد که زن فحشی از خانواده او بیرون می آید. حکایت از ورود دزدان به آن مکان و زدن آن به ضرر است و هر که در دستش موشی را ببیند که در دستش مرده است، بیانگر آن است که مصیبت به او خواهد رسید و هر که ببیند موش را زیر پا گذاشته و آن را کشت، نشان دهنده جدایی او از زن فحشا است، با او مکاتبه می کند و هر که موشی را در رختخوابش ببیند. دلالت بر زن فاسد دارد و رؤیت گوشت موش پول زن فاسد است و گفته شد موش بدخواه و بداخلاق و دروغگو و کنیز و موش دزدی است که تمام می شود و بزرگ. موش مال فراوان است وفات نعمت است و روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت : دیدم موش را زیر پا گذاشته ام پس از وسط خرما بیرون آمد و گفت: آیا زن حامله داری؟

تفسیر دید موش – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=-Ih1vPGyctg

تعبیر موش در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا