تعبیر خواب بینی معنی بینی در خواب

تعبیر خواب بریدگی بینی

تعبیر خواب بینی زخمی

مخاط بینی در خواب

بینی در خواب، فهد الوسیمی

تعبیر خواب بینی و آنچه از آن بیرون می آید

زخم بینی در خواب

بیرون آمدن بینی کثیف در خواب

منظور از جذام بینی چیست؟

هر کس در خواب ببیند مگسی یا چیزی شبیه آن از بینی او بیرون آمده، نشان می دهد که نوزادی برای او متولد شده است و اگر ببیند چیزی از آن در بینی او وارد شده است، محمود نیست، رسوایی او یا مرگ پسر. یا زن، و هر که ببیند که بینی او بزرگ شده، نشانگر مقام بزرگ و فزونی است، و هر که ببیند بوی خوشی به مشام می رسد، اگر زنش حامله باشد، پسری خوشبخت بیاورد، و او مایه آرامش باشد. از نگرانی و ناراحتی و اگر بوی نامطبوع باشد بیانش بر خلاف آن است و هر که ببیند بینی ندارد، حکایت از مرگ خویشاوندان و شادی و سرور دارد و هر که ببیند رنگ صورتش زرد است. به سه صورت تعبیر می شود: بیماری، گوشه گیری و ترس، در یک صورت آنچه را که از او ناپسند است می بیند، و اگر در چهره دیگری اخم کند، از او منفور می شود.

در مورد بینی : گویند برای مردان زیبایی است و گویند مربوط به مرد است و مهبلی که به او مبتلا شود و اگر زن بیننده خواب حامله باشد زایید . کودک سالم نشان دهید که حساب قوی دارد

بینی

بینی : دلالت بر کرامت صاحب یا ذلت او دارد و هر که او را آراسته و فخر کند زیرا کبر بر آن افزوده می شود و مانند نطفه است و در ضرب المثل شباهت دارد پس می گویند . نقشه پدرش نیز همین گونه است و منشأ آن این است که نوح علیه السلام موش را زیاد کرد و شیر عطسه کرد و دو گربه از سوراخ بینی او افتاد، نر از راست و ماده از چپ. هر کس بینی خود را برید به حال او نگاه کرد و اگر مریض بود از دنیا رفت و گرنه هر که بینی از اهل بیتش دلالت کند هلاک می شود اگر مریض باشد و اگر مریض نباشد بلایی به او می رسد که در آن مانند او است و رسوایی یا فقر است، خستگی، مهجوریت، یا تراشیدن ریش یا موی شرمگاهی.

بینی مرکز حس بویایی است، به هوا و بوهای بدن متصل می شود و بینی در خواب بیانگر آن چیزی است که شخص دارای پول است، پدر، پسر، برادر، شوهر، شریک یا کارگر. و سیاهی یا بزرگی آن حکایت از اجبار و ظلم دارد و استشمام بوی خوش گواه امر بلند و خوش فکری است و کثرت بینی در خواب در صورت دلیل بر آسایش و فرزندان و پیروان است جنایتی که مرتکب می شود. ، زیرا مرتکبین جنایات بینی خود را می بریدند و اگر بیننده تاجر بود و دید که بینی او از طلا یا نقره است، نشان دهنده اقبال او و کثرت سود اوست. شاید بینی نشان دهنده آن چیزی باشد که از زبان رسول به انسان می رسد. شاید دماغ نشان دهنده جاسوسی باشد که اخباری را می آورد که هیچکس از آن خبر ندارد. ممکن است توسط فرج یا مقعد به دلیل کثیفی که از آن پایین می آید نشان داده شود. و ممکن است دلالت بر دم یا دمنده ای باشد که از آن امرار معاش می کند، پس هر که دمنده اش را ببیند تباه شده است، بینی اش مبتلا به مرض باشد و هر که قاری و خواننده یا مؤذن بوده و بینی خود را ببیند. برداشته شده یا مسدود شده است و بویی نمی دهد، این نشان می دهد که به دلیل کارش نمی تواند استراحت کند، زیرا بینی برای بازدم تنظیم شده است. شاید دل و گوش بر روی تپه ها و صخره های علف و گل. شاید دل بینی روی فرج بیمار باشد. چه بسا دلالت بر حماقت و تکبر و مدح فقیرانه دارد، پس هر که در خواب بینی خود را کوچک کند، متکبر است یا کج، دلالت بر حق و ذلت دارد، از دماغش لرزید و خون بر لباسش ریخت که آن پول حرام است. که بر او اثر می کند و اگر خون غلیظ باشد آن کودکی است که به آن مبتلا می شود و هر که در خواب ببیند که بینی او بریده شد اگر مریض بود مرد و اگر راست باشد دلالت بر تغییر حال و ورشکستگی او، و گفته شد که بینی مربوط به شخص است، پس هر که ببیند بینی ندارد، به او رحم نمی کند، و اگر بوی خوشی استشمام کند، بینایی او حکایت از شادی دارد. او را مبتلا کن، و اگر چنین است همسرش حامله است و پسری به دنیا می آورد

اگر در خواب بینی خود را ببینید به این معنی است که به ارزش خود و توانایی خود در تکمیل کاری که انجام می دهید پی می برید و اگر در خواب ببینید که بینی شما کوچکتر از آن چیزی است که هست به این معنی است که حال شما بدتر خواهد شد. جامد اگر در خواب بینی ببینید که خون می آید، به این معنی است که برای کسی که خواب را دیده، هر که باشد، بلایی پیش می آید.

خلیل بن شاهین الظهری

دید بینی

در مورد بینی دانیال گفت: از اعتبار و مقام و سن است، پس هر که در آن کم یا زیاد ببیند به آن باز می گردد.

و هر كه ببيند: بلغم از بيني او بيرون مي آيد، اين حاكي از بهره مندي از عظمت تقدير است.

هر کس در خواب ببیند که مگسی یا چیزی شبیه آن از بینی او بیرون آمد، نشان می دهد که برای او فرزندی به دنیا می آید.

و هر که ببیند چیزی از آن در بینی او وارد شده محمود نیست.

و هر كه در خواب ببيند: بينى او شكسته و چيزى دارد كه به طرف پايين جذب مى‏شود، دلالت بر خضوع يا نفع زن دارد.

و هر که ببیند در دماغش سرما خورده است، کارش پیچیده است و محمود چنین نیست.

و هر که بیند: که از دماغش سخن می گوید، فاتحه نعمت و حالتی است.

و هر که در خواب ببیند که پوست دماغش پاره شده یا از بین رفته است، ستایش نمی شود.

و هر كه ديد: به عبوري كه از خون دماغ من آمده بگويد، آن حدوث پول است، و اگر گفت بيرون رفت، مال مي رود، و معرفي شده است كه مراد يك بیان تلفظ در معنای او و همچنین عبور را در نظر می گیرد.

و هر کس در خواب ببیند که بینی او را بریده اند به شش طریق تعبیر می کنند: ختنه کردن او یا پسرش، زوال درجه او، مرگ عاجل، مصیبتی که موجب رسوایی شود، و مرگ پسر یا زن. .

و هر که ببیند: چرک بینی زیاد شد، برای او منفور است.

و اگر دید که آن را پاک کرد، بر اوست.

و هر که دید: دماغش بزرگ شد و سپس کوچکتر و سست شد، آن فقر و ناامیدی است و اگر زنش حامله باشد سقوط می کند.

و هر که در خواب ببیند: بینی اش به خاک افتاد، شاید دختری نزد او آید و حرمتش برطرف شود.

و هر که دید: بینی خود را میشوید، دلالت بر این دارد که در خانه او همسرش را فریب میدهد.

و هر كه در خواب ببيند: حيوان يا پرنده اي از بيني او بيرون آمد، بيانگر آن است كه اگر حيواني داشته باشد، زايمان مي كند.

و هر که بیند: که بینی او بزرگ شد، نشانگر عظمت مقام و فزونی عزت اوست.

و هر که بیند: بوی خوشی به مشام می‌دهد، اگر زنش حامله باشد پسری شاد می‌آورد و خوشحال و مضطرب می‌شود، و اگر بو ناخوشایند باشد بیانش خلاف است.

و هر كه در خواب ببيند: بيني ندارد، بيانگر مرگ خويشاوندان است و گفته شد كه رحم نمي كند.

و هر کس در خواب ببیند که دو بینی دارد، بین او و اهل خانه دشمنی می شود.

ابن سیرین شیخ عبدالرحمن رویا الخشم – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا