تعبیر خواب شیر خوردن برای ابن سیرین، خواب نوشیدن شیر

تعبیر خواب نوشیدن شیر برای زنان مجرد

نوشیدن شیر در خواب برای زن باردار

خرید شیر در خواب

تعبیر خواب نوشیدن شیر از سینه

شیر در خواب از سینه

تعبیر خواب نوشیدن شیر برای دختر

تعبیر خواب شیر دادن

توزیع شیر در خواب

نوشيدن شير در خواب بيانگر برداشت فراوان کشاورز، شادي در خانه و سفري موفق براي مسافر است. در مورد زن، این خواب فال نیک است. دیدن مقدار زیاد شیر در خواب بیانگر اعتبار و ثروت است. در خواب که به تجارت شیر ​​می‌پردازید، تعبیر آن افزایش مال است و اگر در خواب ببینید که شیر را مجانی بین دیگران تقسیم می‌کنید، به این معنی است که برای صلاح مال خود بهبود می‌یابد و زکات می‌دهید.

اما اگر در خواب شیر کثیف دیدید، به این معنی است که با مشکلات جزئی مواجه خواهید شد، و اگر در خواب شیر ترش باشد، به این معناست که شما مشغول و نگران مشکلات دوستان هستید، و اگر در خواب در حال تلاش هستید. بیهوده خوردن شیر یعنی در خطر از دست دادن چیزی با ارزش هستید و یا دوستی با شخص بلندپایه را از دست خواهید داد و اگر خواب شیر داغ دیدید به این معنی است که در پایان روز وارد مبارزه خواهید شد. که به خواسته ها و آرزوهای خود می رسید و اما غسل با شیر به معنای لذت و معاشرت با دوستان خوب است و اگر زنی در بیداری ببیند که شیر ندارد پسر یا زن معروفی را شیر می دهد. درهای دنیا به روی او و آنها بسته است و گفته شد که دید مثل این است که زنی را شیر داده که پول و منفعت به دست آورده است.

نظر علمای تفسیر

هر که در خواب ببیند شیر مادیان یا رامکه نوشید سلطان او را دوست داشت و از او خیر گرفت تعبیر خواب شیر خوردن نابلسی هر که در خواب ببیند شیر مادیان نوشید سلطان دوستش داشت و از او خیر گرفت و هر که از شیر رمکه نوشید پادشاهی را دید تعبیر خواب شیر خوردن ابن شاهین هر که ببیند از سینه خود شیر می نوشد پس در درآمد و روزی خود خیانت می کند.

تعبیر نوشیدن شیر در خواب وسیم یوسف – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا