تعبیر خواب بارداری تعبیر خواب زنان باردار در خواب

تعبیر خواب زایمان زن حامله بدون درد

تعبیر خواب زایمان زن غیر باردار

تعبیر خواب زایمان زن متاهل

تعبیر خواب زایمان مجرد

زایمان در خواب زن مجرد

تعبیر خواب به دنیا آوردن دختر

تعبیر خواب به دنیا آوردن زن متاهلی که باردار نیست

تعبیر خواب به دنیا آوردن فرزند غیر باردار

تعبیر موهای بلند در خواب برای زن باردار

تولد یک دختر است انشاءالله بدون شک

1- تعبیر خواب کفش برای زن باردار

خداوند شما را عزت دهد که او پسری به دنیا آورد، انشاءالله بیا

2- تعبیر زایمان در خواب برای زن باردار

او توضیح می دهد که زایمان آسان و آسان خواهد بود، انشاء الله و تولد دختر، همانطور که زن باردار می بیند.

3- تعبیر دیدن شخص در خواب برای زن حامله

تعبیر به نام همان شخص می شود مثلاً اگر در خواب شخصی را دیدید که مثلاً نامش یاسر است به اذن خدا ولادت شما آسان می شود یعنی اسم گرفته می شود و چه می شود. برای شما با همان معنای نام توضیح داده خواهد شد.

تعبیر برادر در خواب برای زن باردار

6- بینش برادر به زن حامله و هر آنچه از کفش و لباس و سربند و هر آنچه متعلق به برادری است که در خانه دارد یا دارد به دنبال او می آید: ولادت فرزند است انشاء الله.

تعبیر خواهر در خواب برای زن باردار

7- دیدن خواهر و هر آنچه در خانه دارد یا در این باره صحبت می کند: تولد دختر است خداوند متعال و اگر غیر از این خواب ها دارید ما را ذکر کنید و تعامل کنید تا زنان باردار خواب خود را تعبیر کنند. برای خودشان.

تعبیر قاعدگی در خواب برای زن باردار

8- خواب پریود شدن زن باردار، ان شاء الله تعبیر می شود که به چیزی غیر از آرزوی شما می رسد.

تعبیر نامزدی در خواب برای زن باردار

9- اگر زن حامله ببیند که مردی از او خواستگاری می کند: نوزاد به اذن خداوند متعال ذکر می شود.

تعبیر شوهر در خواب برای زن باردار

10- خواب زن باردار در حالی که لباس سفید به تن دارد با شوهرش ازدواج مجدد می کند نوزاد پسر است انشاالله.

تعبیر پول در خواب برای زن باردار

11- تعبیر پول در خواب زن حامله

12- به هر مقدار که یک ماده را صد می گوید، نوزاد ماده است

13- خواب زن حامله ای که نزد پدر یا پدر شوهرش می خوابد:

بچه مذکر است انشاالله

14- خواب زن حامله ای که با یکی از خویشاوندان زن خود در رختخواب می خوابد، زیرا نوزاد دختر است ان شاء الله.

15 خواب برادر شوهر با او و شوهرش بر سر غذا، پس نوزاد پسر است انشاءالله.

16- خواب خانواده شوهر از زنانی که در خانه هستند پس نوزاد اناث انشالله مؤنث است.

تعبیر طلا در خواب برای زن باردار

17- تمام طلاها زن است بدون تردید از واقعیت تجربیات من با خانواده و اقوام و دوستانم در رویاهایشان، اما برخی می گویند به خدا قسم دنیا یک است، طلا در میخک را زن تعبیر می کند و طلای خالص پسر به تنهایی تعبیر کرد کل مجموعه پسر بود و اگر انگشتر پسر بود و اگر شوهرش دو عطر به او داد و پسر داشت و پسر دوم را دور زد و در خواب طلا دید زن باردار انشالله دختر به دنیا می آورد.

تعبیر بشت در خواب برای زن باردار

19 البیشت پسری را که در خواب شیر در سینه دید و شیر می دهد تعبیر می کند، پس به اذن خدا امنیت خود و نوزادش را تضمین می کند.

20- خواب دیدی آهوی کوچک دختری

21- در خواب دیدم که تو پسری داری و به اعضای بدنش نگاه می کردم، پسر کوچکی بود

22- برای زن حامله وقتی با هر زنی که زایمان کرده بخوابد یا نماز بخواند یا غذا بخورد دقیقاً مانند او زایمان می کند.

23- و اگر زن حامله ببیند که لباس مردانه و شمع بر تن دارد، انشاءالله پسری به دنیا می آورد.

24- خواب زن حامله با سبد زیاد سیب و انشاالله پسری به دنیا می آورد.

25- و اگر خرما ببیند تا جایی که من می دانم تولد دختر است انشاءالله این خواب برای کسی تکرار نشده است پس من به تجربه ام اعتماد نکردم پس ممکن است درست باشد. یا نادرست

26- آن که خواب می بیند پسر می آورد دختر می آورد و آن که خواب می بیند دختر می آورد برعکس پسر می آورد و می توانی پسر، پسر، دختر، دختر را بزنی.

27- اگر شوهرت در خواب ببیند که تو را به پوزه پسری مبتلا کرده است

28-آب آشامیدنی برای زنان باردار

29- لباس مشکی مشکی و صورت مشکی همیشه مربوط به دختراست

30- جلابیه دختر است و فرش دختر

31- خواب زن حامله ای که با بچه های ذکور بازی می کند که انشاءالله پسری به دنیا می آید.

32- و اگر زن حامله ببیند که سقط کرده است، نه آنطور که می خواهد، به طور کامل زایمان می کند.

33- خواب زن که با چشم خود سرمه می پوشد، اگر حامله نباشد باردار می شود.

34- در خواب بدون فریاد و صدا، پس ان شاء الله شادی است

35- نزول پریود در خواب حاملگی است انشاءالله

36- مولر متولد می شود

37 – ولادت دختر، یعنی دنیا زیباست و سعادت خدا

38 – هر کس حیض را ببیند و از حیض ناامید شود، به سبب فرموده خداوند متعال: {پس خندید، پس او را به اسحاق بشارت دادیم.} و خنده به زبان حیض به او خواهد رسید.

39 کلید در رویاها به اذن خدا متولد شد

40-اسب متولد شد

41- فرودگاه های چای و قهوه دخترانه

42- مصباح دختر است

43- حلقه دختر است

44- ساعت طلایی یک دختر است

و نقره متولد شد

45- زره او به شکل، اما پوشنده کوتاه است و جلو دکمه و کمربند دارد مثل لباس حاملگی دختر.

46- نقاب دختر است

47- سر عبای دختر است

شانه زاده و برقع دو نوع است پهن دختر و ضعیف پسر.

49-قلم متولد شد

و تعبیر تخمها ان شاء الله متولد شد و خدا داناتر است

50 ازدواج شوهر در خواب شما را خسته کرد

51-پسر کوزه سفید

52 – خواب الساعه در خواب اگر مرد باشد اگر حامله باشی انشاءالله پسر و اگر زن باشد صاحب دختر می شوی .

53 لباس سفید با طلا برای شما خوب است

54- و هر کس خود را با غیر شوهرش انشاءالله فرزندی ببیند و این در صورتی است که غیر شوهرش با او همبستر شود.

55- تعبیر کنیز در خواب دختر است

56- روتختی در خواب متولد شد

و موبایل متولد شد

57- دختران الجنات

58-حیواناتی مانند شیر، اسب، سگ متولد شده اند

59- زايمان راه برون رفت از ناملايمات است

بیماری ها، دوری از خانواده و همسایه، زایمان تسکینی، تسکینی، ادای قرض و توبه است.

60- شمشیرها متولد می شوند

61- اگر باران بدون رعد و برق و رعد و برق و آرام باشد:

(

فداکاری

زن باردار در خواب پسر صالحی دارد

(

یک چاه

(روی چاهی ایستاده و از آن آب پاک و پاکیزه می نوشید

(

تورات

دیدن تورات در خواب برای کسی که زن حامله داشت و تورات را در دست خود دید و همسرش دختری به دنیا آورد زیرا نام او مؤنث است.

(

تاج

و اگر زنی بر سر خود تاج ببیند، اگر حامله باشد پسر به دنیا می آورد

(

قاعدگی زنان

) برای زن باردار پسر به دنیا بیاورد

(

گزینه

خیار می خورد و زنش حامله بود و برای او کنیز زایید

(

حلقه

هر که انگشتر طلا ببیند و زن باردار داشته باشد، پسر به دنیا می‌آورم

(

گوسفند

هر کس به او گوسفندی داده شود و زن باردار داشته باشد، فرزند پسر مطیع به او داده شود.

(

درهم

) در خواب به کسی که زن حامله دارد، فرزندی را نشان می دهد

(

سطل

) و هر که سطلی در چاه بریزد و زن حامله داشته باشد، رزق و روزی مرد

(

کما

در خواب از حامله نر مبارکی به دنیا آمد

(

ماهی

) و هر که ببیند ماهی از عورت بیرون می آید و زن حامله ای دارد که کنیز به دنیا می آورد.

(

سن

از دست دادن یک دندان در صورتی که درمان نمی شد و آن را در دست می گرفت یا در لباس فرو می کرد.

(

بستر

خودش روی تختی ناشناخته با تشکی روی آن و همسرش باردار بود و پسری به دنیا آورد

(

چاقو

در خواب از کسی که باردار است فرزند پسر به دنیا آمد

(

چاقو

اینکه چاقو یا خنجر را در حد نصاب خود فرو کند، و زن حامله ای داشت که پسرش را به دنیا آورد، و اگر آن مرد را حمایت می کرد، مرد است و گرنه زن است.

(

خاکستری شدن

) و هر که در خواب سر خود را رشد دهد و زن حامله داشته باشد، مردی نزد او آید

(

باربیکیو

و گاوها را کباب می کرد، و او مردی داشت با پسری که نر داشت

(

باربیکیو

و کباب کردن بز به خوردنده نشان دهنده فرزند ذکور است

(

روزه داری

و روزه روز عاشورا در خواب اگر زنش حامله بود و پسر صالحی به دنیا آورد.

(

آینه

صورت در زن، صورت پسر است و او حامله است، سپس زن او پسری شبیه او برای او می آورد و اگر زن صورت زن دختر جوانی را ببیند، ماده ای می آورد که شبیه اوست

(

مهمان

او در خواب مژده فرزند پسر است

(

پرنده

در خواب است، اگر مجهول باشد، اگر زن حامله داشته باشد، و اگر پرنده نر باشد، پسر است و اگر ماده باشد، دختر است.

(

قوس

) و هر کس زن خود را کمان دهد و زن حامله شود و کنیز برای او به دنیا آورد و اگر همسرش را ببیند به او تعظیم می دهد که حاملگی او فرزند ذکور است.

(

ماه

هر کس به ماه نگاه کند و در آن چهره ای ببیند و زنی حامله داشته باشد، فرزند ذکور بر او جلوه داده شود.

(

مداد

و قلم مرکب، فرزند ذکور است برای آن که زن حامله داشته باشد

(

صندلی

اینکه به صندلی زد و روی آن نشست، اگر زن حامله داشت، پسر به دنیا می آورد

(

نبی – پیامبر

و اگر زن حامله رسول خدا صلی الله علیه و آله را ببیند یا شوهرش او را ببیند، حاملگی پسر است.

(

زن

) و اگر زنی خود را در زن ببیند، اگر حامله باشد، حاملگی او در شباهت او جاری است.

و هر کس در خواب ببیند که جست و خیز می کند، برای او فرزندی به دنیا می آید و اگر از طرف راست عبور کند، نوزاد پسر است و اگر از پهلوی چپ عبور کند، نوزاد ماده است.

(

هدیه

و اگر به مرد چیزی بدهد که نشان دهنده نر باشد و زنی حامله داشته باشد که پسر پسری برای او به دنیا آورد و اگر چیزی که نشان دهنده مونث بودن به او بدهد حامل مؤنث است.

و اگر زن حامله ببیند که پسری ذکور به دنیا آورد، مونث زایید و اگر مونث به دنیا آورد، پسری به دنیا آورد.

(

صورت

در خواب است، اگر او را سیاه دیدید، بشارت زن برای حاملان است، به خاطر فرموده خداوند متعال:

{و اگر به یکی از آنان درباره ماده ای گفته می شد، صورتش سیاه می ماند.}

این ان شاء الله خیر و رحمت و بشارت است… و راههای وسیع ان شاء الله گسترده است و کار را بر شما آسان می کند.

اگر در خواب دیدید که همه افرادی که می شناسید به شکل شخصیت های کارتونی هستند، این نشان می دهد که برای دیدن دنیا از دیدگاه کودکی و معصومیت آن آماده می شوید.

* اگر خواب ببینید شکم خود را با زیپی شبیه به زیپی که با آن کیف خود را باز می کنید باز می کنید و نوزاد خود را بیرون می آورید و سپس آن را می بندید، ممکن است نشان دهنده این باشد که علائم ناراحت کننده بارداری و بیرون آوردن نوزاد را دارید. تلاشی برای رهایی از ناراحتی است.

* اگر خواب ببینید در منطقه ای هستید که در معرض بلایای طبیعی قرار گرفته است، بیانگر نگرانی شما از نحوه مراقبت و تربیت فرزند بعدی است که صاعقه ای برای زندگی شما خواهد بود.

* اگر خواب ببينيد كه شكم بزرگ شما به جاي كودكتان پر از غذا است، بيانگر نگراني شما در مورد چگونگي كاهش وزن و برگرداندن شكم كوچكي كه قبل از بارداري داشتيد، است.

* اگر خواب ببينيد فرزندتان جثه کوچکي دارد و او را در خانه يا در سبد خريد در سوپرمارکت فراموش کرده ايد، بيانگر اين است که نگراني شما از ناتواني در مراقبت از فرد جديد مسئوليت شما شده است.

تعبیر بارداری زن در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا