تعبیر خواب صدای در دیدن کوبیدن در در خواب

با شنیدن صدای کوبیدن در یا صدای زور در زنگ ابن سیرین در خواب دیدم کسی در بسته را می زند و آن را برای مجرد، متاهل، برای باردار، برای مطلقه باز می کند.

اگر در خواب صدای کوبیدن در را بشنوید، به این معنی است که به زودی اخبار خطرناکی دریافت خواهید کرد

اگر خواب ببینید که کوبیدن در شما را از خواب بیدار می کند، این خبر شما را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد

هر که ببیند دری را می زند، دعایش مستجاب می شود، زیرا می گویند: هر که اصرار کند در در بزند، به زودی بر او گشوده می شود. شاید چیزی را که خواسته بود به دست آورده بود. اگر در را می زد و برایش باز می کرد، نزدیک بود جواب بدهد و پیروز شود

درهای باز درهای معیشت است. منظور از درب خانه ها بر زنان اطلاق می شود، اگر درها نو باشد، زنان باکره هستند و اگر درها بسته نشد، زنان ثابت قدم هستند. و هر که در خواب ببیند که در خانه آهنی را بسته است، با باکره ای ازدواج می کند. و هر که ببیند درب خانه از حالتش تغییر کند حال صاحب خانه تغییر کرده است

تعبیر کوبیدن در در خواب یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا