تعبیر دیدن شتر مرغ در خواب شترمرغ در خواب

معنی پرنده شترمرغ برای زن مجرد برای زن شوهردار برای زن باردار برای زن مطلقه خواه با خوردن گوشت تخم مرغ برای ابن سیرین و بیشتر شترمرغ ذبح شود.

هر کس شترمرغی را در خواب دید به قول مترجمان مورد اعتماد تا تعبیر آن را بدانید و یادآوری می کنیم که رویاها از فردی به فرد دیگر متفاوت است و رویاها همیشه بر اساس جزئیات رویای هر فرد است.

تعبیر شتر مرغ در خواب

شترمرغ در خواب زن عرب بادیه نشین است و ظالم مرد بادیه نشین عرب است. گفته شد: شترمرغ نعمت است. سوار یک شترمرغ بود که پست اسب سوار شد. شترمرغ ها ناشنوا نشان می دهند زیرا نمی شنوند. گفته شد: دلالت بر ترحیم نام او دارد. و هر که در خانه اش شترمرغ ساکن ببیند عمرش دراز باشد. و هر کس ببیند که شترمرغ را ذبح کرده، با کنیز ازدواج می کند.

تعبیر خواب شتر مرغ ابن شاهین

شترمرغ نر که مرد و ماده آن زن است و هر که دید: بر شترمرغی سوار شد و به سوی آسمان اوج گرفت و به زمین بازگشت، با اهل بادیه سفر می کند و به سلامت باز می گردد و اگر برنمی گردد، بیانش علیه اوست، دید: سوار بر شترمرغ است، پس مرتکب کار حرام می شود.

هر که دید: که شترمرغ حمل می کند، نعمت و لحظه ای می آید، گفت زنی دید که شوهرش با شترمرغ از سفر آمده است، رؤیت خود را به شیخ یوسف کروبی گفت و او گفت: : شوهرت با صلوات نزد تو می آید و چنین بود، به او گفت: شوهرت با دو صلوات می آید و زود آمد و همان طور که به او گفته بود آمد و بار سوم سفر کرد. و همسرش نیز دید که او با سه شترمرغ از سفر آمده است پس از آن خوشحال شد و نزد شیخ آمد در حالی که او را عرضه کرده بود، یکی از سخنان آن شترمرغ و ترحیم و مرگ او است و بیان این مطلب توسط برخی از شیوخ متقدم ارائه شده است

هر کس در خواب ببیند که سوار شترمرغ یا پادشاه آن است، زن یا کنیز را مبتلا می کند، پرهایش را مبتلا می کند، زیرا مرد بادیه نشین را مبتلا به پول و خیر می کند.

و هر که ببیند شترمرغ حمل می کند لحظه ای می آید.

شترمرغ: زن بادیه نشینی که او را مالک یا سوار کرده، صاحب و جمال و قامت، و نیز دلالت بر خواجه دارد زیرا دراز است و پرنده و وحش نیست، و نیز دلالت بر نجیب دارد زیرا بر آن مقدم نیست. و دلالت بر ناشنوا دارد چون نمی شنود و برای صاحب آن یا خریدن آن نعمت است مگر اینکه مریض نداشته باشد و اگر مریض داشته باشد، فاتحه اوست.

دیدن شتر مرغ در خواب به این معنی است که شما واقعیت را نمی شناسید و سعی می کنید از آن فرار کنید. اگرچه این افسانه است، اما شترمرغ در ذهن مردم به عنوان حیوانی معروف است که سر خود را در خاک پنهان می کند تا از خطر پنهان شود. دیدن شترمرغ در خواب به این معنی است که شما سعی می کنید چیزی را انکار کنید که حقیقت دارد و چیزی وجود دارد که از اعتراف آن امتناع می ورزی هرچند برای همه روشن است.

تعبیر خواب شترمرغ

گوشت شترمرغ پول مردم صحرا را تعبیر می کند.

تعبیر خواب شترمرغ در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=0_7g5bUxIFM

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا