تعبیر خواب بیرون آمدن شپش از مو خواب شپش در موی من در خواب

مضمون: خواب شپش از سر بیرون آمدن و کشتن آنها شانه کردن موها و افتادن شپش از مو شپش سیاه زن باردار برای زنان مجرد.

تعبیر شپش در مو در خواب

  1. شپش در خواب نشان دهنده دنیا و پول است، دیدن شپش زیاد در خواب بیانگر عذاب است، اما از سوی دیگر ممکن است برکت، برکت و خیر باشد، زیرا ممکن است بیننده خواب، نجات از عذابی را که می کشد، بشارت دهد. یا کسانی که او را در اختیار دارند.
  2. هر که ببیند شپش از موهایش بیرون می‌آید، نشان می‌دهد که حسد و ناراحتی از او بیرون آمده است
  3. شپش در خواب، دنیایی با پول
  4. هر کس در بدنش شپش زیاد ببیند و شروع به ترک آن کند، چیزی خوب نیست و خیری در آن نیست، خواه در موهایش شپش بود یا در بقیه بدنش.
  5. اگر شپش در پیراهن نو بود تجدید حکم بود و اگر پیراهن کهنه بود دینی است که بر آن بیمناک است و شپش روی زمین قومی ضعیف است و اگر آن را سنجاق کند. ، آفت ضعیفی هستند.
  6. هر که ببیند شپش از موهایش بیرون می‌آید، بیانگر حسد و ناراحتی است.
  7. هر كه ديد: شپش از سينه او پرواز كرد، اجير يا خادم يا پسرش از او فرار كرد، و شپش براي پادشاهان سرباز و دشمن است و براي وزرا سپاسگزار و براي شهرباني ياور، و علما شاگردان دارند. و مریضان بیماری طولانی دارند.
  8. هر که دید: که شپش زنده انداخت پس خلاف سنت می آید و شپش عذاب بسیار است و مردم وابسته و مردم نادان و تهمت غیبت می کنند و یا خیر و برکت و برکت است. و نجات از غم ها و نگرانی ها.
  9. اگر شپش زیاد ببیند، دلیل بر بیماری طولانی و زیان و فقر است و رهایی مصیبت زده از اندوه و نجات او از اندوه او را از بین برد.
  10. هر کس از لباسش شپش ببرد به او دروغ زشت می گوید و هر کس او را با شپش بلیسد، زیرا افراد ضعیف به او تهمت می زنند.

تعبیر خواب شپش در مو – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=gJU14zy2xUo

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا