تعبیر مار کوچک در مار دیدن مارهای کوچک در خواب

تعبیر خواب مارهای کوچک ابن سیرین

دیدن مارهای کوچک در خواب

تعبیر دیدن مار بزرگ در خواب

تعبیر خواب مارهای رنگی

تعبیر خواب مار در خانه

دیدن مارهای سیاه در خواب

دیدن نیش مار در خواب

دیدن مار در خواب و کشتن آن

مار در خواب دشمن و دولت و گنج و زن یا فرزند است و اگر مرد از قدرت و دولت خود نترسد مار است و مار دشمن پول است زیرا تعبیر زهر و اگر ببیند که آن را به خانه خود آورد، دشمنش با آن نقشه می کشد.

هر کس در خواب ببیند که آن را گرفت، از دشمن در امان مال خواهد داشت، اگر او را بکشد، بر دشمنی پیروز می شود و اگر خون بر دستش جاری شود، دشمنش می میرد و مال او را به ارث می برد، اگر او را گاز بگیرد، او را می برد. اگر او آن را بسوزاند، سلطان دشمنان خود را می کشد و آنها را به دست می آورد.

هر که مار بکشد مرگ پسر جوانی است اگر ببیند در بازارها مارها را می کشند جنگ می شود و دشمن بر مردم آن مکان پیروز می شود و اگر سلطان مار شکار کند او را فریب می دهد. دشمنان را بگیر و از آنها بگیر مار سلطان، ستمگر، رازدار، دشمن، مکر بزرگ، قوی، نامش ناپسند از ظاهرش است و سیاهان قوی ترین و زهرآگین ترین و پلیدترین مکر است.

از سخنان پر جنب و جوش او با کلمات نرم و لطیف که برای دشمنی که مردم از آن شگفت زده می شوند شادی یا خیر می آورد، زیرا سخن او با رعد و برق و رعد و برق است، زیرا خلاف آن به دشمن باز می گردد، مگر اینکه نیش یا سمی باشد. زیرا عمل از گفتار قویتر است از آن دشمن

اگر ببیند یک بار مار از کشور بیرون می آید و یک بار برمی گردد، شیطان او را غمگین می کند.

هر که در خواب ببیند مار را بر بالین خود بکشد، زنش می میرد، هر که مار را در گردن خود ببیند و آن را سه تکه کند، زن خود را با سه طلاق طلاق دهد، سه نفر از دشمنان او را تابع او می کنند: رئیس، مردی ثروتمند و مردی با پیروان و فرزندان

اگر گوشت مار خام بخورد دشمن و مال خود را برده و با لذت پیروز می شود و اگر پخته بخورد دشمن خود را پیروز می کند و از او پول حلال می گیرد و پول از جانب جهاد است و فرزندان او هستند. در کشور پراکنده است و اگر بمیرد با دشمن می جنگد و دشمن او را می کشد

پاهای مار و نیش آن قوت دشمن و سختی مکر اوست، اگر مار از حالتی به حالت دیگر برگردد، دشمن مسلمانان می شود، اگر ببیند خانه اش پر از مار است که می کند. نترس، در خانه خود دشمنان مسلمانان و صاحبان هوی و هوس و پول مارهای آبی را ببیند، و اگر در جیب یا آستین خود مار سفید کوچکی ببیند که نمی ترسد و در امور او با او مخلوط نمی شود، مادربزرگ هستند. و پول، و اگر به مار صافی برسد یا صاحب مار شود، از او اطاعت می کند و هر کجا که بخواهد خرج می کند و نمی توانند به او آسیبی برسانند.

اگر مار را ببیند و آن را نبیند و از آن بگریزد، از دشمن خود در امان است و او را پیروز می کند، و هر که از چیزی بترسد و آن را نبیند، از آنچه می ترسد و هشدار می دهد در امان است. مار مرده، زیرا خداوند متعال دشمن او را بدون اینکه کاری انجام دهد هلاک می کند و به او اتهامی نمی زند، اگر ببیند مار وارد خانه او شد و بدون ضرر از آن خارج شد، دشمنان او از اهل خانه و نزدیکان او هستند، مار. دشمنی را نصف می کند و اگر ببیند فرشته ای فرشته ای را مسخر می کند یا او را بدون خستگی می کشد.

اگر ببیند که پوست آن را از طلا یافته است، گنجی از گنجینه پادشاه خسرو پیدا می کند، اگر ببیند مارها در یک منطقه می جنگند، مار بزرگی را از آنها می کشد، پس صاحب آن شهر می شود. می بیند که با مار صحبت می کند دشمنی از فرعونیان ظاهر می شود اگر ببیند که گوشت مار را می خورد سعادت و منفعت و مرتبه و شرافت پیدا می کند پادشاهان هر که ببیند از مار می گذرد. و در میان آنها سیر می کند، رؤیتش حکایت از باران بزرگی دارد که از آن دره ها جاری می شود، و مار ممکن است سلطان باشد، هر که ببیند پادشاهی از مارهای سیاه بزرگ است، گروهی، لشکریان را رهبری کرد و پادشاهی بزرگ به دست آورد. و مار از مجرای ادرار بیرون آمد او متولد شد و مارهای آبزی پول بودند مار با زنی ازدواج کرد هر که دید مار بیرون آمد از خانه ای، خانه خراب شد، حیاط به دست اهلش افتاد، هر که ماری را دید که از آن بیرون آمد و مریض شد، می میرد، هر که ببیند مار در او وارد شود، ظلم دشمنش است. از شکم یا عورت یا پشتش گناه می کند و از دین خود غافل می شود و مار شکم نشان دهنده خویشاوندان و وابستگانی است که با شخصی در سفره او غذا می خورند، می بیند که با مار کمرش را محکم می کند. ، سپس او توسط همان سفت می شود.

تعبیر مارها در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا