تعبیر خواب دیدن فندک در خواب فندک

تعبیر دیدن فندک در خواب

تعبیر خواب شیفتگی

تعبیر فندک در خواب

رویای سبک تر

تعبیر خواب سیگار ابن سیرین

تعبیر آتش در خواب

آتش در خواب برای زنان مجرد

تفسیر رویت گاز بوتان توسط ابن سیرین

ابن سیرین در خواب اولنا: امری را جست و جو کند تا برایش روشن شود، هر که ببیند آتش افروخته تا گرم شود به یاری مرد سنگدلی که سلطانی دارد و مردی قوی با وجود شدت. از فقر و منفعت از آن، اگر ملاقات کنند، اساس امر سلطان را برپا می کنند و به آنها اشاره می کنند زیرا سنگ مرد خشن است و آهن مرد است قوت دارد و آتش قدرت است، و اگر زن ببیند که او. آتشی افروخته است و با بوی خود روشن می شود، پسری به دنیا می آورد، آتش معلق است، زیرا زن حامله می شود و فرزند بین زن و شوهر بیرون می آید و ممکن است بیانگر شرارت بین آنها باشد یا بین دو حریف یا شریک و شر کلام بد بین آنها است.

تعبیر خواب الزند نابلسی: لیوان در خواب جست و جوی چیزی است تا آن را به دست آورد و برای او مناسب است، آتش، برای دو مرد سرسخت، جنگ شدید، و گفته شد که اگر اولنا به معنای ازدواج مجرد است، اگر آتش شعله ور شود، زن حامله می شود، این اهانت به دین است.

ابن شاهین خواب ماشه: و هر که ببیند آتشی افروخته است تا بسوزد، در تنگدستی از مرجعی ظالم استمداد می کند، دو سنگ با دو مرد فاسق می جنگند و فتنه آرامش دهنده را خاموش می کنند. خاموش کردن آتش نورانی در یک کشور، مرگ رهبر آن و در خانه، مرگ ارزش آن است.

تعبیر دیدن یک پاکت سیگار – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=-_1R70_v1Xg

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا