تعبیر ماست در خواب دیدن ماست در خواب

دیدن ماست برای مجرد برای زن شوهردار برای زن باردار برای زن مطلقه، خواه خوردن ماست، دادن ماست به آشپز، و تقسیم ماست به امام صادق(ع).

ماست، کشک یا کشک یکی از فرآورده های شیر است که از هر نوع شیری با تخمیر آن به دست می آید.

تعبیر خواب ماست ابن سیرین

ماست نشان دهنده همسر یا معیشت است و ماست فروش نشان دهنده رفاه و امنیت است.

تعبیر ماست در خواب

دیدن ماست در خواب یک دختر مجرد یا زن مجرد، نشان دهنده خبر خوش و خوشی در دوره آینده زندگی اوست و ممکن است نوید نامزدی یا رابطه نزدیک باشد.ترفیع و هدیه گرفتن ماست از طرف شخص ناشناس ممکن است نشان دهنده خوش شانسی و خوشبختی باشد که زن مجرد در دوره بعدی زندگی خود از آن برخوردار خواهد شد.

تعبیر خواب ماست در خواب مرد

دیدن ماست مرد در خواب از نشانه هایی است که اشاره به منفعت حلالی است که انسان از آن و کار خود به دست می آورد و دیدن مردی در خواب به گونه ای که گویی ماست می خورد، نشان دهنده حسن رابطه او با او است. برخی دیگر، مخصوصاً اگر ماست را با نان بخورد، بنابر آنچه ابن سیرین نقل کرده است، در مورد النابلسی نیز ذکر کرده است که خوردن ماست در خواب، نشان دهنده رزق و روزی و مالی است که مرد در دوره بعد به دست می آورد. زندگی او و اگر بیننده احساس کند که طعم ماست به او سبک است نشان دهنده پول بدون خستگی است و دیدن ماست در خواب مجرد نشان دهنده ازدواج قریب الوقوع دختر خوب است.

تعبیر خواب ماست در خواب زن متاهل

و اما دیدن ماست در خواب زن متاهل، نشانگر استواری خانه و امور او با شوهر است، مخصوصاً اگر طعم ماست شیرین باشد، دیدن زن شوهردار در خواب که ماست را ماسک می کند. زیرا چهره او نشانگر خبر ناخوشایندی است که در آن روز خواهد شنید.

تعبیر ماست در خواب زن باردار و مطلقه

و در مورد دیدن ماست در خواب زن مطلقه، بیانگر زوال نگرانی ها و گرفتاری ها و دوره ای از ثبات و مژده های آینده در زندگی اوست، به ویژه اگر زن مطلقه ماست همراه با تکه های میوه توت فرنگی بخورد.زنان باردار و نابودی دردسر و درد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا