تعبیر خواب جن دیدن جن در خواب ابن سیرین

ترس از جن در خواب

دیدن جن در خواب و خواندن قرآن

دیدن جن در خواب به شکل انسان

دیدن جن در خواب و خواندن نماز

تعبیر خواب دست زدن به جن

تعبیر خواب جن پوشیدن

دیدن کشتی جنی در خواب

تعبیر خواب ورود جن به شخص

هر کس ببیند که به جن قوی و مکر او تبدیل شده است و در خواب جادوگران جن می بیند غافل است، اگر در خواب ببیند جن در نزدیکی خانه او ایستاده است، خواب او یکی از سه خصلت را نشان می دهد: 1. ) امّا خسران 2) در مورد خواری 3) و اما نذری دارد که وفا نشده است و فرمود: اگر ببیند که بهشت ​​قرآن را به آنها می آموزد یا از قرآن گوش می دهند. پس دلالت بر امامت و اقتدار و حجت دارد.» حق تعالی فرمود: «قُلْ وَحْلُمْ أَنْزَلْ لَمْ أَنْ أَسْمِعُونَ» دشمنان او در خانه او هستند و اصل در خواب جن این است که آنها صاحب تقلب در امور دنیوی و تکبر خود هستند

نابلسی می گوید: هر که در خواب خدا را در حال همراهی جن ببیند، دلالت بر نزدیکی او به اهل سفر و آشنایان به اسرار دارد و هر که از آنها امر به معروف یا نهی از منکر کند یا خبر دهد یا مسلمان باشد. و بالعکس اگر ببیند که با جن ازدواج کرد به همان فسق و غضب گرفتار می شود و ممکن است حیوان مجروح خریده باشد از پستی درآمد یا مال از محل دفن به دست آورده است اگر فرشته باشد. می بیند که جنیان را گرفتار کرده و به آنها دستبند زده و به مرد صالحی آب داده است و او نیز با روزه گرفتن و شکستن شهوت خود را از شر شیطان حفظ می کند.

و اگر جن در خواب کشتی گرفت از شر آنها و شر یا شر کسانی که بر او آوردند در امان بود و اگر بر او پیشی می گرفتند او را می کشتند با مکر خود او را می زدند و به آنها دست می زدند شاید او بود. از رباخواران جنیان در بیداری خود می دانند چه کسانی را بر او آورده اند و ممکن است گروهبان یا ضامن یا قصاص آثار دزد شده باشد. خانه نشینان و همسایه های بد، شاید دیدن جن ها حکایت از آتش سوزان داشته باشد و شاید دیدشان حکایت از آن داشته باشد.

بر کسانی که در آتش شیشه و امثال آن کار می کنند و چه بسا دیدن آنها مانند مار و مار در خواب بیانگر آن است که فرزند آدم در حقیقت به چه ضرری می زند و جن ها مکر مردم هستند زیرا مردم می گویند: پس -و فلان جن است و فقط اگر زیرک باشد از جن است و جادوگران هم همینطور.

دیدن جن – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا