تعبیر خواب شستن معنی غسل در خواب

غسل در خواب برای زن شوهردار، برای زن مجرد، برای زن مطلقه، برای زن باردار، اینکه آیا در مقابل مردم با فرد برهنه با صابون و لباس برای ابن سیرین دوش بگیرد و غیره.

تعبیر شستن در خواب

هر که دید) شست و لباس نو پوشید، اگر مریض بود خدای تعالی او را شفا می داد و اگر بدهکار بود قرضش را می داد، تجارت و بازارش بر او سخت می شد و لطف خدای تعالی را به دست می آورد. داد و ستد و بازارش را به او داد و حالش را بازگرداند و غمش را برطرف کرد، و اگر گوشه گیر بود، خداوند متعال بر قولش تجدید می کرد: {این حمام سردابی است}. اگر ایوب علیه السلام چون شست و لباس نو پوشید، خدای متعال اهل بیت و فرزندان و آنچه را که از او باقی مانده بود به او برگرداند، می خواهد (و هر که بیند) که برای شستن در طشت فرود آید. و ظرف یا مانند آن اگر مجرد باشد با زن ازدواج می کند گرمی آب و نوشیدن آب داغ ستودنی نیست به خاطر فرموده حق تعالی: {و آب گرم به آن دادند پس قطع کرد. روده های آنها.} گفته شد غسل نکاح است و اگر زن مجهول غسل کند بارانی است که از آسمان نازل می شود و دست شستن با خار از جمله شستن با صابون و صابون و مانند آن گفته می شود که قرض را خرج می کند و زوال آنها و غم و اندوه و هر کس از چیزی دست شست از آن مأیوس می شود و شستن جامه بیانگر صلاح الدین است و پنهانی و شستن مردگان در خواب بیانگر آن است که قرض و شستن خود را ادا می کند. خود مرده خروج از نگرانی و انتقال آنها به هر خیر و افزایش پول و فرزند است.به دعای کسی که او را دید یا به صدقه یا برای پرداخت قرض یا برای اجرای وصیت. یا جایز جلوه دادن آن از ظلم و یا چیزی که مسئول آن است.

تعبیر خواب شستن در خواب ابن شاهین

هر که در خواب ببیند مرده را میشوید پس بر دستهای خود توبه کند فاسدی است و هر که در خواب ببیند که در حال شستن است بیانگر بالا رفتن فرمان او و خروج او از غم و اندوه است و اما خواب شستن با آب پاک. برای مرده دلالت بر درستی دین و تقوای او دارد، خوب است، اما در او تأثیری ندارد.

و هر كه ببيند: ميت را با چيزى كه شستن آن جايز نيست شست و شو مى دهند، فاسد است و چيزى را موعظه مى كند كه معنا و فايده ندارد و عقلش آن را نمى پذيرد.

تعبیر دیدن غسل در خواب شیخ وسیم یوسف یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا