تعبیر خواب کتک زدن و نزاع دیدن دعوا در خواب

تعبیر خواب نزاع با کلمات تعبیر خواب دعوا با اقوام نزاع در خواب برای زنان مجرد تعبیر خواب نزاع با غریبه نزاع با کلمات در خواب مشکلات در خواب ابن سیرین تعبیر خواب با کسی که دوستش داری دعوا کن

هر که خواب ببیند چوبی به او می زنند، دلالت بر این دارد که کتک خورده به کتک خورده قول می دهد و به عهد خود عمل نمی کند.

گویند کتک زدن دلالت بر موعظه دارد و نیز دال بر تغییر است و هر که ببیند بر پلک او زدند می خواهد دینش را زیر پا بگذارد و اگر بیننده ببیند که بر سر مردی زد و اثر ضرب بر او. سر او نشان می دهد که بیننده می خواهد رئیسش برود و هر که دید چشمش را بیرون می آورد، نشان می دهد که او را به بدعت و گمراهی فرا می خواند.

و هر که ببیند مردی را به گوش او زد یا شکافت و خون از آن بیرون آمد دختر ضارب را تلقین می کند و گفته شد کتک زدن دعاست پس هر که ببیند مردی را بزند. او را دعا کند و هر کس ببیند که مردی را در حالی که تا خورده است می زند، با او بد صحبت می کند.

گاز گرفتن در خواب بیانگر عشق بیش از حد به هر گزیده ای است، خواه انسان باشد یا غیر انسان.

تعبیر تعارض در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا