تعبیر خواب شپش دیدن موهایی که در آن شپش وجود دارد در خواب

تعبیر خواب شپش در مو و کشتن آنها

تعبیر خواب شپش مو برای خانم های مجرد

تعبیر خواب شپش برای زن باردار

شپش در مو در خواب

تعبیر شپش در خواب برای دختر

تعبیر خواب شپش در مو و کشتن آن توسط ابن سیرین

تعبیر خواب شپش سیاه

دیدن شپش که از مو بیرون می آید

مثل موی سر و در خواب پول و طول عمر است پس هر که موی سرش را دید عمرش دراز است و اگر ببیند که موی قبیله اش مجعد شده است. خاضع شود و اگر برعکس باشد پول رئیسش پراکنده می شود و گفته شد که موی زیادی پول اوست و اگر فقیر است بدهی اوست و اگر بدهکار است. می شود در خواب موی مجعد دارد، بیانگر غرامت پول و شوهر یا لباس است، هر که ببیند: موهایش بلند است، مخصوصاً در زنان ستوده است، و قیطان ها دلیل بر بدهکاری بر مرد و زدودن موی سبیل و زیر بغل است. دلیل بر ادای قرض و ترک نگرانی و پیروی از سنت و بافتن مو است، نشان دهنده تسلط بر امور و صرفه جویی در مالی است، هر که دید: موهایش از جای خود بلند شد، زخمی شد، و سر خود را در وقت تراشید. حج حاكى از امنيت است و گفته شد كه كندن مو حاكى از اداى دين بينا است مانند موى اسب اگر دزد باشد دستگير مى شود هر كه ديد : موى او مانند موى خوك شد. گرفتار مصیبت شد و کثرت موی دلواپس بر نگرانی او افزوده شد و فراوانی شادمان بر لذت او افزود و سیاهی موی زن حکایت از محبت شوهر به او دارد و اگر ببیند. که موهایش را آشکار کرد، شوهرش دلش برایش تنگ شد و اگر ببیند که هنوز سر برهنه است، شوهرش پیش او برنمی گردد و اگر شوهر نداشته باشد، هرگز ازدواج نمی کند. بلندی موهای زیر بغل گواه قصد من است. به دلیل نیاز و اعتبار دین صاحب آن و سخاوت او اگر شپش در آن باشد نشان از کثرت اولاد دارد سرش را پایین می اندازد که از عیب هایش می بیند هر که بیند: مو. در جاهایی می روید که مو نمی روید، زیرا دین برای او زیاد است و اگر در کف دستش مو رویاند، منفعت است. شاید موی سر نشان دهنده زراعت و پول و اعتبار، شوهر برای زن مجرد و زن برای مرد مجرد باشد و اگر موی او بافته باشد نشان دهنده جمع آوری پول است و اگر شپش را از سر بزداید. نشان دهنده حذف خرابکاران از سرزمین او است. شايد موى نيكو دلالت بر حسنات دارد و اگر موى زن بافته شده و مريض بوده بميرد و موى مرد براى او زينت و نگهدارى و مال دائمى با پول شوهر باشد.

شپش در خواب، دنیایی است با پول و اگر شپش در پیراهن نو باشد، تجدید فرمان است. و اگر پیراهن پوشیده شد، دینی است که از آن بیمناک است. شپش روی زمین قوم ضعیفی است و اگر آنها را بجوند آفتی ضعیف است. و هر کس شپش را ببیند که از سینه اش پرواز می کند، اجیر یا خادم یا فرزندش از او گریخته است. شپش متعلق به پادشاهان، سربازان و دشمنان، وزرای چاکراها، افسران پلیس، علما و شاگردان و بیماران است. و اگر ببیند که شپش زنده انداخت، خلاف سنت می آید. شپش بسیار عذاب است و مردم وابسته و مردم وابسته و بدبخت غیبت می کنند یا خیر و برکت و برکت و نجات از غم و اندوه. و اگر شپش فراوان ببیند، دلیل بر بیماری طولانی و زیان و فقر است و رهایی مصیبت زده از اندوه و نجات او از اندوه او را کشت. هر کس از لباسش شپش ببرد به او دروغی زشت می گویند. و هر که شپش را گاز بگیرد، افراد ضعیف به او سخن می گویند

شپش در خواب – شیخ وسیم یوسف – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=P7_b6RgvThM

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا