تعبیر اسب در خواب دیدن اسب در خواب خواب سوار شدن بر اسب و افتادن از اسب

اسب تیره در خواب

دیدن اسب در خواب برای زنان مجرد

اسب در خواب برای یک زن باردار

تعبیر اسب در خواب برای دختر

تعبیر خواب اسب خشمگین

اسب سفید در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب اسب قهوه ای

تعبیر خواب اسب سواری برای زنان مجرد

هر که ببیند بر پشت اسب سوار است و سعی می کند او را مهار کند، تعبیرش این است که بیننده از هوای نفس خود پیروی می کند و او از نافرمانان است مرگ صاحب خواب هر که ببیند که سوار بر اسبی خیره کننده با انواع زینت هاست و در زینت هم است، آنگاه از دشمنان عزت و عزت و امنیت می یابد، با اسبی بال پرواز می کند، مقام و لطف بزرگی می یابد. هر کس در حال دویدن اسب را ببیند که در آن می پرد، بیانگر آن است که بیننده آرزوهای خود را برآورده می کند. اینکه از شیر اسب و مادیان می نوشید نشان دهنده غرور و جوانمردی اوست، سوار بر اسب بود و آهسته و آهسته و ذلیل راه می رفت، نشان دهنده شکست او از دشمن یا کسب عزت به اندازه خواری و ذلت است. اسب اسب‌های بی‌زین و شوالیه‌ها بر آن‌ها سوار نمی‌شدند و در کوچه‌ها و کوچه‌ها می‌دویدند که حکایت از نزدیک شدن وقوع سیل دارد، هر که همان رویایی قبلی را دید، اما با حضور زین بر اسب‌های بدون شوالیه، دلالت بر آن دارد که در این ناحیه گروهی از زنان هستند یا برای غم و اندوه یا شادی، اگر ببیند که سوار بر اسب است و بدون افسار در آن راه می رود، خواب خیری ندارد زیرا تقوا و زهد و کنترل را از دست می دهد. بر خود از افتادن در شهوات، برای نسب و نکاح نزد او می آید، و هر که ببیند اسب در زین، زنی بود که وارد آن شده بود، چه برای ازدواج و چه برای مهمان، هر که ببیند شوالیه ها در هوا پرواز می کنند، دلالت بر احتمال دارد. نبرد و فتنه یا جنگ شدید، نابلسی نیز بینش اسب و اسب و مادیان را توضیح داده است، اما به معنای نزدیک و با این تعبیر محقق ابن سیرین تفاوتی ندارد و بیشتر این تفاسیر گرفته شده است. به عنوان یک راه آشنایی، و ما به وقوع آن یقین نداریم، زیرا از علم غیب است که فقط او می داند. خدا

دیدن اسب و اسب در خواب وسیم یوسف – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا