تعبیر خواب اردک دیدن غاز در خواب

تعبیر دیدن اردک سفید در خواب

دیدن اردک در خواب برای زن باردار

دیدن اردک سیاه در خواب

تعبیر خواب اردک ذبح شده

ذبح اردک در خواب

تعبیر خواب اردک زرد کوچک

تعبیر خواب اردک سفید

تعبیر خواب اردک مرده

تعبیرگران می گویند که دیدن غازها در خواب، نماد زنان زیبایی است که به حسن شهرت و ثروت مشهورند، روی گله او، بینش او نشانگر مقام بلند او، انتصاب او به مقام بلند است و به او پول زیادی خواهد رسید.

پرندگان غاز در خواب به مرد غمگین و نگران اشاره دارند.

برجسته ترین چیزی که تعبیر دیدن اردک یا غاز در خواب به آن اشاره می کند!!! چنانکه بر زبان اهل تعبیر آمد، تعبیر خواب، خواب مرغابی در خواب.

اما دیدن غازهای وحشی در خواب، رؤیت او حاکی از صاحبان سفر و جابجایی های فراوان در خشکی و دریا، مانند تاجران و صاحبان سرمایه است.

اما در مورد نوع دیگر غازها، غازهای شهری هستند که رویای آنها در خواب نشانه های متعددی از جمله فرزند و خانواده را نشان می دهد و یا اشاره به ازدواج و همسر دارد.

همچنین دیدن تخم غاز اشاره به پول دارد، کسى که در خواب ببیند تخم غاز به دست آورده و صاحب آن شده است، رؤیت او حاکى از ثروت فراوانى است که بیننده خواب در زندگى واقعى خود به دست مى آورد.

همچنین دیدن اردک در خواب یکی از بهترین پرندگانی است که بیننده خواب می تواند در خواب ببیند خداوند از دختران به او پول عطا کند یا همسری ثروتمند به او عطا کند.

اردک در خواب ممکن است نشان دهنده مردان متدین یا افرادی باشد که دارای اعتبار هستند.

تعبیر دیدن اردک در خواب – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=ultD0IRBkhU

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا