تعبیر خوردن ترشی در خواب دختری در خواب دید که ترشی می خورد

ترشی در خواب اثر ابن سیرین

خوردن ترشی در خواب نوشته ابن سیرین

تعبیر ترشی در خواب چیست؟

دیدن ترشی در خواب برای زن باردار

الترشی در خواب نوشته ابن سیرین

تعبیر خواب ترشی چیست؟

تعبیر خواب شلغم ترشی

تعبیر ترشی در خواب ابن سیرین

اگر در خواب دیدید ترشی می بینید، پیش بینی می کند که در پروژه های خیالی، بی فایده و نامحبوب دچار خواهید شد.

اما اگر دختری در خواب ببیند که ترشی می خورد، پیش بینی می کند که در کار خود بی حال، بی جاه طلب و فعال خواهد بود.

اما اگر در خواب دید که ترشی دیده است، نشانگر آن است که در عشق با مشکلات و موانعی روبرو خواهد شد که پیروزی و شادی را به دنبال خواهد داشت.

اما اگر در خواب دید که می‌خواهد ترشی بخورد، این پیش‌بینی می‌کند که رقبای حسود زیادی وجود خواهند داشت که قادر به انجام آن خواهند بود، مگر اینکه او در امور خود مراقب باشد.

دیدن ترشی در خواب، نامزدی ناموفق و مشکلات در عشق و ظلم را پیش بینی می کند.

اگر در خواب ترشی ببینید یا بخورید، بیانگر کمی اضطراب و ترس از مشکلات آینده است. در غیر این صورت، ترشی ها ممکن است از ضمیر ناخودآگاه مفهوم جنسی داشته باشند

تعبیر دیدن خیارشور در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا