تعبیر خواب غربال دیدن غربال در خواب

الک در خواب تعبیر خواب ابن سیرین الک در خواب زن مجرد، زن باردار، مرد متاهل و مجرد، آرد الک در خواب

تعبیر الک در خواب ابن سیرین

خواب الک نشان دهنده تقوا در سود و بیانگر تهی شدن درهم و دینار است و گفتار صحیح و فاسد را تشخیص می دهد.

تعبیر الک در خواب نابلسی

تعبیر خواب دیدن غربال در خواب بیانگر علم و تمایز و شرافت و مقام و فرق حق و باطل است.

تعبیر الک در خواب ابن شاهین

تعبير خواب غربال: تعبير آن را صاحب بصيرت، و گفتند غربال را منتقد درهم و دينار تعبير مي كند و تمايز گفتار و رؤيت غربال كردن، ستوده است. امر ستوده ای است و گفته می شود غربال را زن و خادم تفسیر می کنند، اگر بنده ای دارای صفت مذکور باشد و هر که ببیند غربالش گم شده است، دلالت بر مرگ بنده یا هلاک شدن او دارد. و هر کس ببیند که از غلات برای مردم الک می کند، دلالت بر آن دارد که کاری را انجام می دهد که به نفع مردم و برای او زیان آور است، و هر که ببیند برای خود الک می کند نه برای دیگران، تعبیر به این است که کسب منفعت برای او

تعبیر الک در خواب

غربال در خواب نشان دهنده مرد مفید با علم و دین و پول است و غربال در خواب نشان دهنده زن نازا یا کنیز است که پشت سر او بیهوده است و غربال نیز نماد زنی است که راز نمی گذارد.

تعبیر الک در خواب

غربال در خواب زن مجرد، بیانگر مردی صالح به نظر و مفید در کار است، شاید غربال در خواب دختر بیانگر رزق و روزی باشد، در خواب نشانه موفقیت و نشان دهنده موفقیت در تلاش دختر است. در کسب دانش یا تلاش های حرفه ای او غربال در اینجا نشان دهنده فارغ التحصیلی از دانشگاه و اخذ گواهینامه است. غربال ممکن است نشان دهنده اقبال در رزق باشد و غربال در خواب به هیچ وجه نشان دهنده ازدواج نزدیک نیست، اما ممکن است نشان دهنده یک پیوند عاطفی قوی باشد که ممکن است فرد مجرد را با فردی که بر او تأثیر می گذارد یا او را تحسین می کند، گرد هم آورد.

تعبیر غربال در خواب برای زن متاهل

الک در دست زن شوهردار نشان دهنده رزق و روزی خوبی است که پس از تلاش به سراغ او می آید و غربال نشانه ثبات و استواری و نشان دهنده هماهنگی مطلق زن شوهردار و همسرش است و غربال در خانه ممکن است نماد پول پس انداز است و گفته می شود نشان دهنده سود و منفعت است و گفته می شود که رشد رزق و روزی و غربال در خواب زن شوهردار برای فرزندانش نیکو است و نماد پیشرفت تحصیلی خوب است و دلالت بر شوهری خوب و سودمند دارد و زن متاهلی که در خواب غربال شده می بیند باید به سالی خوش بین باشد که در آن اتفاقاتی می افتد که دلش را شاد می کند و چشمانش را روشن می کند.

تعبیر الک در خواب زن باردار

غربال در خواب زن حامله، بیانگر زایمان و زایمان سالم و بدون درد و درد است و در تعبیر رؤیا یا تعبیر خواب، حکایت از فرزند دختر دارد.

تعبیر الک در خواب مرد

مرد متاهلی که در خواب غربال می بیند در امر جدیدی که به کسب درآمد و چه بسا در تجارت یا کشاورزی به او کمک می کند از تلاش و دانش فراوان برخوردار می شود و غربال در دست زن مجرد است. که پشت سرش بی فایده است، یا کنیز است که عیب و اسرار را فاش می کند.

تعبیر الک کردن آرد در خواب

الک کردن آرد در خواب زن مجرد نشان دهنده نزدیک شدن به عقد یا عقد اوست و زن شوهرداری که در خواب ببیند در حال الک کردن آرد است، پول فراوانی خواهد داشت، علم یا پول.

یوتیوب تعبیر غربال در خواب یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا