تعبیر خواب بوسیدن مرده دیدن بوسیدن میت در خواب

معنی بوسیدن میت اعم از سر، دست، گونه مرده، در آغوش گرفتن و در آغوش گرفتن میت، گریه و سلام و بیشتر برای امام صادق و ابن سیرین.

تعبیر بوسیدن مرده در خواب

 1. هر کس در خواب ببیند که مرده ناشناس را می بوسد، از جایی که به حساب نمی آید پول می گیرد.
 2. هر که در خواب ببیند مرده را با شهوت می بوسد، او را به خیر وصل می کند.
 3. هر که در خواب ببیند: مرده شناخته شده ای را می بوسد، سپس با علم یا مالی از مرده سود می برد.
 4. می گفتند هر که خواب ببیند مرده ای را می بوسد و صاحب خواب بیمار است، دلالت بر مرگ او دارد.
 5. هر کس ببیند که مرد یا زن یا دختری مرده ای را که می شناسد می پذیرد، از پشت این مرده یا علم زندگی به دست می آورد یا بر مقامش می افزاید یا از اموال آن مرده یا از خانواده آن زنده مالی. مرده باشد و یا از اثر اعمال آن مرده بهبود یابد.
 6. اما اگر ببیند مرده ای را که نمی شناسد یا هویتش معلوم نیست قبول می کند، از جایی که نمی شناسد روزی و مالی می گیرد، در زمانی که او را حساب نکرده اند و از طرفی که کرده است. نمی دانم یا انتظار نمی رود
 7. هر کس در خواب ببیند مرده ای او را می بوسد، این بیننده از میراث آن مرده خیر و مال به دست می آورد و مفسران می گویند که مرده ثواب و نیکی خواهد داشت و این بوسه شکر زندگان است. کار خوب او
 8. می گویند قبل از مرده زنده، چه برای مرد، چه زن و چه دختر، از میراث مرده یا عاقبت خانواده زنده اش خیر و سود می برد.
 9. دیدن بوسیدن مرده در خواب، بیانگر وجود ارث یا نیازی برای متوفی است که می‌خواهد شخص زنده انجام دهد، مانند بازپرداخت قرض، حفظ پیوندهای خویشاوندی یا صدقه مستمر برای او.
 10. این با رویای مرد از رویای زن که مرده را می بوسد تفاوتی ندارد، زیرا تعبیر در هر دو صورت است، خواه زن مجرد باشد، متاهل یا باردار.
 11. دیدن مرد یا زنی در خواب به گونه ای که مرده و مرده ای را می بوسد که او را می شناسد یا یکی از خویشاوندان او را می بوسد، این رؤیت به این معنی است که بیننده از این مرده منفعت می گیرد.برای بیننده یا هر خیری که بینا از این مرده که دید او را در خواب می پذیرد سود می برد.
 12. و اما خواب بیننده که مرده یا مرده ای را می پذیرد که او را نمی شناسد، بیانگر آن است که بیننده پول یا خیر و معیشتی به دست می آورد که به آن توجه نکرده و انتظار به دست آوردن آن را نداشته است.
 13. و اما بیننده در خواب می بیند که مرده ای او را می بوسد، این بدان معناست که متوفی در اثر دعای او و یا صدقه ای که برای او انجام می دهد، از او کار خیری به دست می آورد. بوسیدن ریش میت نشانه سپاس و قدردانی میت از بیننده است و یا اینکه بیننده از خانواده میت خیر و نفع می برد.
 14. و کسى که در خواب ببیند مرده اى را مى بوسد که بر او ناشناخته است، پس دیدن او، بیانگر رزقى است که بدون آنکه منشأ و تاریخ و دلیل آن را انتظار داشته باشد، به دست مى آورد و در خواب مى بیند که در حال بوسیدن اوست. مرده ای که او را می شناسد، خواب نشان می دهد که از مرده خیری به دست می آورد، چه با پول و چه با علم، چنانکه کسی که در خواب می بیند که مرده ای را در آغوش می گیرد، دید او حکایت از عمر طولانی بیننده دارد. .

تعبیر خواب بوسیدن مرده در خواب / توسط شیخ ثامر العامر – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا