تعبیر خواب سه قمر دیدن ماه در آسمان در خواب

تعبیر دیدن چند ماه در آسمان

تعبیر رؤیت قمر در آسمان توسط ابن سیرین

تعبیر خواب چند قمر

تعبیر خواب گروهی از قمرها

دیدن سه ماه در آسمان

تعبیر دیدن بیش از یک ماه در آسمان

تعبیر خواب چند قمر

دیدن پنج قمر در خواب

خواب سه قمر در آسمان بیانگر این است که دوستانی از اعیان شهر خواهید داشت و دیدن ماه بیانگر پدر و مادر و برادر است.

تعبیر خواب دیدن سه قمر در آسمان – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا