تعبیر خواب کرم دیدن کرم در خواب

خواب کرم برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای یک مرد، چه کرم سفید یا سیاه در موهای خانه باشد، در مدفوع، در غذا از دست خارج شود. و بدن، خوردن کرم ابن سیرین و غیره

تعبیر کرم در خواب

 1. کرم ها دشمنانی هستند که به شما ظاهر می شوند و نشانه پول حرام، شهادت دروغ، غیبت و غیبت هستند.
 2. دیدن کرم ها نماد فساد اخلاق و نشانه بدی است
 3. دیدن کرم سیاه در خواب بیانگر وجود توطئه یا نقشه یا مدرکی دال بر وجود افراد بد در مرکز زندگی شماست، مانند دوستان، آشنایان، اقوام و می خواهند چیز گران قیمت یا گرانبهایی را برای شما ببرند. و برای این آماده اند که به شما آسیب برسانند
 4. دیدن کرم روی لباس نشان دهنده پول است
 5. پراکنده شدن کرم بر بدن در خواب بیانگر فرزندان و خدمتکاران بسیار است
 6. دیدن کرم هایی که از گوشت او می خورند، نشان دهنده خوردن بچه ها و بندگان دینی از پول اوست
 7. دیدن کرم هایی که از بدن خارج می شوند نشان دهنده رفع نگرانی است
 8. کرم هایی که از مقعد خارج می شوند به نوه ها اشاره می کنند
 9. دیدن کرم سیاه در خواب نیز بیانگر مالی است که برای انجام کارهای ناشایست خرج می شود و اشاره به شر و دلهای کینه ورانه و روح حسود و گفتار آزاردهنده دارد و به طور کلی کرم سیاه در خواب هشداری است برای شخص از شر اطراف. به او.
 10. دیدن کرم هایی که در خواب از دهان خارج می شوند، بیانگر فریب و فریبی است که بیننده خواب ممکن است در معرض آن قرار گیرد و سپس از آن فرار کند.
 11. هر کس خواب ببیند کرم می خورد، خواب بیانگر حسدی است که از نظر رزق و روزی در معرض آن قرار گرفته است.
 12. وجود کرم در غذا نشان دهنده دشمن ضعیف و نگرانی شماست
 13. کرم ها در رختخواب نشان دهنده دشمنان کودکان هستند
 14. دیدن کرم های سفید در خواب بیانگر نفاق و نفاق در امور دنیوی یا امور مربوط به دین است.
 15. کرم های سفید در خواب نشان دهنده وجود فرزندان نامشروع یا نماد فرزندان شخصی است که در درون شما دشمنی دارد.
 16. نشانه مال حرام مانند رشوه یا دزدی و مظهر فساد است.
 17. تكرار ديدن او در خواب، بيانگر بحران يا مصيبتهاي آتي است و پيامدهاي بد را پيش بيني مي كند.
 18. اینها نشانه هایی است که حاکی از از بین رفتن دین، از بین رفتن نعمت ها و گسترش بدی است
 19. دیدن کرم در خواب نماد حیله گری و حماقت است
 20. دیدن کرم در غذا یا نوشیدنی در خواب بیانگر افزایش رزق و روزی است و همچنین ممکن است نماد حاملگی یا نوزادی باشد، دیدن این رؤیاها نشانه خوش بینی است و دیدن شما که گویی آنها را در خواب می خورید بیانگر بسیاری از مال و رزق و برعکس وقتی در خواب دیدی او را می کشی، بیانگر ارتکاب نافرمانی یا گناه است.
 21. دیدن کرم در موهای مرد، نشانه نگرانی یا تفکر بیش از حد در امور دنیوی است.
 22. دیدن او در موهای یک زن متاهل، نشان دهنده ی خوب یا پولی است که به او می رسد
 23. دیدن او در موهای یک دختر مجرد و یک زن مجرد نماد ازدواج یا معاشرت او در آینده است و این مژده است که او فرزندان زیادی خواهد داشت.
 24. دیدن کرم در موی زنان محمود و نیکو است، برخلاف دیدن آن در موی مردان که اشاره به غم و قرض دارد.
 25. دیدن کرم در خواب در خانه بیانگر وجود مشکلات زناشویی یا خانوادگی است و همچنین ممکن است نماد دعوا و مشاجره بین صاحبان خانه باشد.
 26. دیدن کرم در داخل خانه در خواب بیانگر وجود اختلاف بین برادران است که این نیز نشانه عدم اعتماد اعضای یک خانواده است.
 27. و دلالت بر وجود بی اعتمادی یا حسد دارد و نیز گفته اند که بر حرام و خوردن مال یتیمان یا اختلاف بر سر ارث است.
 28. بیرون آمدن کرم ها از بدن به گونه ای که از دست یا بازو خارج شده اند، نشانه سود غیرقانونی است.
 29. اگر کرم ها از ناحیه عوره بیرون بیایند، این نشانه فرزندآوری است
 30. بیرون آمدن او از چشم، نشانه کفر و بی دینی است
 31. دیدن بیرون آمدن او از دندان نشان دهنده پول دزدیده شده است
 32. بیرون آمدن از زبان یا دهان بیانگر سخنان بد، شهادت دروغ یا شایعات است
 33. دیدن کرم حامله در خواب ستودنی است و دیدن او مژده است به سلامتی او و جنینش.
 34. و گفته شد که دیدن کرم سفید آبستن بشارت دهنده آن است که فرزند ماده به دنیا بیاورد و دیدن کرم سیاه مژده ای است که فرزند ذکور به دنیا آورده است.
 35. دیدن کرم در خواب دختر مجرد و مجرد ممدوح است که بشارت به نامزدی یا نامزدی و ازدواج است.
 36. دیدن کرم های سفید در خواب، نماد مردی است که دارای اعتبار و دارای نفوذ و قدرت است
 37. دیدن کرم سیاه پیشروی مردی نادرست را برای او به تصویر می کشد، اما او او را رد می کند و با او موافقت نمی کند.

تعبیر بیرون آمدن کرم در خواب

هر کس در خواب ببیند که کرم از دهانش خارج می شود، خانواده یا نزدیکانش می خواهند او را فریب دهند و به او خیانت کنند و او را نیز فریب دهند و او این را از آنها می داند و از آنها می گریزد.

هر که در خواب ببیند که بدون اراده یا بدون عمل از شکمش کرم بیرون می‌آید، توضیح داده می‌شود که از مردم بد دور می‌شود و به این وسیله عزت و پاکی به دست می‌آورد. رعایای سلطان و در کرم ابریشم مشتری گفته شد که صاحب رؤیا تاجر است.

هر که چیزی از کرم یا کرم ابریشم ببیند پولی به او می رسد و گفته اند کرم ابریشم بر حرام است.

کرم سیاه در خواب

دیدن کرم سیاه در خواب دلیلی بر وجود نقشه یا توطئه و نشان از حضور صاحبان بدی است که می خواهند به شما آسیب برسانند یا چیزی را برای شما عزیز ببرند و برای آن آماده آسیب زدن به شما هستند. کرم سیاه در مصیبت ها نیز هدر می رود که آن هم شر است، کرم سیاه در خواب، سخنی آزاردهنده است و دل ها را متنفر می کند، به طور کلی دیدن کرم سیاه هشدار دهنده است و پس از آن باید احتیاط کرد.

کرم یا کرم سفید در خواب

کرم های سفید در خواب نماد ریا و نفاق در امور دینی و دنیا هستند و نشانه آن است که افرادی هستند که سعی می کنند اعتماد شما را جلب کنند تا بعداً شما را تضعیف کنند. و کرمهای سفید در خواب نامحرم هستند یا فرزندان کسی هستند که با شما دشمنی دارند. و کرم سفید نماد دزدی، رشوه و فساد است، و همچنین فراوانی آن در خواب، مجازات یا نتیجه بدی را به همراه دارد. این گونه است که ابن سیرین در کتاب تعبیر خواب خود درباره کرم‌های سفید سخن می‌گوید و آن‌ها را نشانه‌های زوال نعمت، از بین رفتن دین و گسترش بدی می‌داند، زیرا خواب کرم‌ها را دلیل بر حماقت می‌داند. و حیله گری

تعبیر وجود کرم در غذا در خواب

اگر در خواب کرم در غذای خود ببینید، نشانه زیاد شدن رزق و روزی شماست، همچنین گفته اند کرم در غذای شما نشانه نوزادی یا حاملگی است و مایه خوش بینی است. خوردن آن نشانه رزق و روزی و مال فراوان و کشتن یا از بین بردن آن گناه یا زنا است.

تعبیر کرم در مو در خواب

ابن شاهین می بیند که کرم در موهای مرد نماد نگرانی و تفکر در امور دنیوی است و او در موهای زن شوهردار است، پول می آید و در موهای زن مجرد ازدواجی که به فراوانی فرزندان می رسد. .

تعبیر کرم در خانه در خواب

کرم در خانه در خواب نمادی از وجود برخی مشکلات خانوادگی یا زناشویی است و همچنین نماد دعوا و نزاع در خانه است و اینکه چه تعداد کرم در خانه در رؤیاها نشان دهنده رقابت و دشمنی بین برادران است و این یک امر است. نشانه عدم اعتماد بین اعضای یک خانواده و کرم های موجود در خانه شک و بی اعتمادی، سوء ظن یا حسادت است و همچنین گفته می شد زیاد بودن کرم در خانه نشان دهنده پول یا رزق حرام است. بیانگر مصرف پول یتیم است، ارثی که در آن اختلاف است.

کرم ها در خواب از بدن خارج می شوند

خروج کرم از عورت نشانه بچه دار شدن است و خروج آن از دست یا بازو نشان دهنده سود نامشروع است و اگر کرم از چشم بیرون بیاید نشان دهنده حماقت و کفر است و بیرون آمدن کرم از چشم دندان پولی است که از دزدی به دست می آید و خروج آن از دهان یا زبان چیزی را بیان می کند که مردم دوست ندارند بد، بد، شایعه یا حتی شهادت دروغ.

کرم ها در خواب یک زن باردار

کرم ها در خواب زن باردار خوب هستند و کرم های سفید نشان دهنده مونث بودن جنین یا نوزاد و کرم های سیاه نشان دهنده وضعیت نر هستند.

کرم در خواب زن مجرد، فال نیک است، اگر زیاد باشد نشان دهنده ازدواج یا خواستگاری است و کرم سفید در خواب مجرد، مردی ثروتمند یا قوی، با اعتبار و نفوذ و کرم سیاه است. در یک رویا نشان دهنده مرد بدی است که از او خواستگاری می کند، اما او او را رد می کند

تعبیر کرم زالو در خواب

در خواب مانند کرمی است که بدن انسان را می خورد و آنها وابستگان و فرزندان او هستند. و هر کس ببیند زالو از بینی یا راست روده یا دهانش بیرون می آید، زنش قبل از تمام شدن حاملگی فرزندش را سقط می کند. زالو نشان دهنده دشمنان است

رویا الدود وسیم یوسف – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا