تعبیر خواب صلح تعبیر خواب سلام در خواب

تعبیر صلح در خواب برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار برای زن مطلقه، چه با دست، چه مصافحه، چه با بوسیدن، عدم پاسخ سلام به زن یا کسی که می شناسم. نامحرم و بیشتر از ابن سیرین، امام صادق و نابلسی

جایی که سلام و رحمت و برکات خداوند متعال بر شما باد.این سلام اسلام یا سلام شفاهی است.این سخنرانی ممکن است با دست دادن یا در آغوش گرفتن همراه باشد.

 1. هر کس در خواب ببیند که دشمن و مخالفش به او سلام می کنند، از او صلح و آشتی می خواهد.
 2. و هر کس در خواب ببیند که به مردی که با او دشمنی نیست سلام می کند، این مرد مسلمان بر او بهتر از سلام کننده است و اگر بین آنها دشمنی باشد سلام کننده از او امنیت می یابد. آن که سلام می کند
 3. و هر کس در خواب ببیند که با پیرمردی که نمی شناسد سلام کند یا مصافحه کند، از عذاب خداوند متعال در امان است.
 4. و هر که ببیند با پیرمردی که می شناسد سلام می کند یا مصافحه می کند، مبتلا می شود و با زنی زیبا و زیبا ازدواج می کند و یا انواع میوه ها به دست می آورد.
 5. و اگر در خواب ببیند که به جوانی که نمی شناسد سلام می کند، از شر دشمنان در امان است.
 6. و هر که با مردی نامزد می کرد و می دید که به آن مرد سلام می کند و در جواب سلام او را جواب می داد با او ازدواج می کرد و اگر سلام او را نمی خواست با او ازدواج نمی کرد.
 7. هر کس در خواب ببیند که در خواب به مردی سلام کرد و بین آنها دشمنی و خصومت نیست، مسلمان بر او شادی و امنیت و نیکی را از مسلمان به ارمغان می آورد و اگر پیرمردی شناخته شده باشد بسیار به دست می آورد. گیاهان و میوه ها و اگر مسلمان جوان ناشناخته ای باشد از دشمن خود در امان است.
 8. وجود این نماد در خواب دارای معانی و تعابیری است از جمله مربوط به بیننده یا کسی که در خواب با اوست که در ادامه با برخی از آنها آشنا می شویم.
 9. اگر دیدید که در خواب به کسی سلام کردید و بین شما دشمنی نبود، آن شخص از شما خیر و امنیت و شادمانی خواهد گرفت.
 10. اما اگر بین شما دشمنی باشد، نشانگر پیروزی شما بر او و ایمن بودن شما از شر اوست.
 11. و هر کس در خواب ببیند که در خواب به شخص ناشناسی سلام کند از عذاب خدا در امان و در امان است.
 12. و هر که در خواب به شیخ معروفی سلام کند، بشارت است.

 13. و هر که در خواب به جوان ناشناس سلام کند، از دست دشمنش رهایی یابد.
 14. و هر کس بخواهد دختری را نامزد کند و ببیند که به پدر یا وصی او سلام می‌کند و او جواب نمی‌دهد، نشان از رد او دارد و اگر جواب او را می‌پذیرد می‌پذیرد و نیز اگر مردی ببیند که گویا او را اجابت نمی‌کند. به کسى که با او داد و ستد یا کارى است سلام مى‏کند، اگر جواب سلام دهد، صریح و کامل است، و اگر سلام نمى‏خواهد، آنچه بین آنها انجام مى‏شود، نمى‏کند.
 15. و هر که در خواب دشمنش به او سلام کرد و هدیه ای با او داشت، دلالت بر صلح طلبی دشمن دارد.
 16. هر کس در خواب ببیند که فرشتگان در خواب به او سلام می کنند، خداوند به او بصیرت و عاقبت به خیر می دهد.

تعبیر خواب سلام و درود – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=y1dM4XvOVq0

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا