تعبیر خواب قالی، رؤیت قالی در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب فرش نو

تعبیر خواب فرش برای زن متاهل

تعبیر خواب فرش برای خانم های مجرد

تعبیر خواب فرش برای زن باردار

تعبیر خواب فرش نورد

تعبیر خواب فرش قرمز

فرش در خواب برای زنان مجرد

تعبیر خواب زلیا

البصاط: دنیا برای صاحبش و امتدادش امتداد دنیاست و وسعتش فراوانی رزق و پاکی آن طول عمر است. اگر در خواب ببیند که در جای نامعلومی یا با مردمی که نمی شناسد خوابیده است، در سفر به آن می رسد. و کوچکی قالی و کاغذش، کم عمری و کوتاهی عمر. سعادت و سن تاشو. و هر که در خواب ببیند که بر قالی است، اگر در جنگ باشد در امان است و اگر در جنگ نباشد، ملکی بخرد. گستراندن سجاده بین مردم شناخته شده یا در مکان معلوم، حاکی از تقسیم فیض در بین اهل آن مکان است. گفته می شد که پهن کردن فرش ادای احترامی است به مالکی که آن را برای او ساده می کند و به زمینی که دنباله اش بر آن می گذرد. همه اینها به اندازه ظرفیت فرش و ضخامت و کاغذ و ذات آن است. اگر ببیند برای او فرشی نو و گستاخ پهن کرده است، به وفور دنیوی خود روزی و عمر طولانی خواهد داشت. اگر سجاده در خانه، وطن، محله، مردمش یا برخی از مجالس او باشد، یا نزد کسی باشد که او را با محبت یا خطابش می شناسد، به طوری که چیزی از آن مجهول نیست، به آن می رسد. زندگی دنیوی همانطور که شرح داده شد به همین ترتیب زندگی او در آن کشور در کشور خود یا محلی که در آن است یا با مردم یا دوستانش است. و اگر در مكان مجهول و قوم مجهول باشد، بيگانه است و در جاي غريبي واقع مي شود. اگر فرش کوچک و کلفت باشد در زندگی دنیوی خود شرافت پیدا می کند و دستش کم است. و اگر به اندازۀ فرش پهنی نازک باشد، به دنیای وسیعی دست می یابد و عمرش در آن کوتاه است. اگر ضخامت و ظرفیت و جوهر جمع شود، طول عمر و فراوانی رزق برای او جمع می شود. و اگر ببیند که سجاده کوچک است خیری در او نیست و اگر ببیند سجاده او را بر دوش تا کرده، برای او تا کرده یا تا کرده اند، آن را از جایی به جای دیگر می برد. اگر او نیز به مکان نامعلومی نقل مکان کرد، عمرش تمام شده و زندگی دنیوی او از او سلب شده و عواقبش بر گردن او خواهد بود. اگر ببیند در جایی که یکی از مردگان به آن حرکت کرده است، محقق می شود. اگر فرشی تا خورده ببیند که آن را تا کرده و تا شده ندیده و پیش از آن پهن نشده و مال اوست، زندگی دنیویش از او بسته شده و در آن اندک است و سختی می بیند. در زندگی او اگر رزقش را زیاد کند رزقش وسعت می یابد و سجاده را برای نشستن با حاکمان و رؤسای جمهور و هرکس که بر سجاده اش پا می گذارد، آسان می کند. هر که سادگی خود را بپوشاند، قضاوتش مختل شود، سفرش ممکن نباشد، یا زندگی دنیویش از او دریغ شود. و اگر او را ربودند یا در آتش سوزانیدند، صاحبش می میرد یا امکان سفر وجود نداشت. و این دنیایش را تنگ کرد، آن را تنگ کرد. و اگر بدن سجاده نازک شود نزدیک به موعدش است یا در بدنش لاغر شده یا در شرف مرگ است. و بالش و محفظه بنده است، پس آنچه در آن واقع شده در آنهاست

تعبیر فرش در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا